English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 291 بازدید ) ( 109 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : اثرات ضدقارچی و ترکیبات شیمیایی چند اسانس گیاهی بر کپک خاکستری بوتریتیس سینرا
خلاصه مقاله : با افزایش خطر آلودگی­های شیمیایی حاصل از استفاده از قارچ­کش­ها، کاربرد اسانس­ها و عصاره­های گیاهی در کنترل عوامل میکروبی پس از برداشت رو به پیشرفت است. در پژوهش حاضر فعالیت ضد قارچی، اسانس چهار گیاه نعناع فلفلی، زیره، رازیانه و اکالیپتوس در غلظت­های 2، 5، 10، 15 و µl/ml20 علیه قارچ عامل پس از برداشت توت فرنگی، بوتریتیس سینرا در دو روش تدخینی و اختلاط با محیط کشت مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیاهان بااستفاده ازدستگاه کلونجراستخراج،شناساییو میزان ترکیبات با استفاده ازروش گازکروماتوگرافی متصل به طیف ­سنج جرمی در اسانس­های برتر از نظر خاصیت ضد قارچی انجام شد. ترکیبات غالب در اسانس زيره سبزشامل كومينآلدهيد (57/18 درصد)، او­-سيمن (64/11 درصد) وگاماترپينن (23/33 درصد)بود. در روش اختلاط با محیط کشت اسانس زیره بیشترین درصد بازدارندگی را نشان داد بطوریکه در غلظت  µl/ml10 بطور میانگین 100 درصد از رشد قارچ جلوگیری کرد. ترکیبات موجود در اسانس نعناع فلفلی ال-منتون (06/47 درصد)، ایزومنتون(80/12 درصد)، ال­منتول(28/6 درصد) و پولگون (21/11 درصد) بود و در کاربرد تدخینی بیشترین درصد بازدارندگی را در غلظت µl/ml2 با100 درصد بازدارندگی نشان داد. در تمامی اسانس­ها با افزایش غلظت اسانس در هر دو روش کاربرد تدخینی و اختلاط با محیط کشت، درصد بازدارندگی نسبت به شاهد به طور معنی­داری افزایش نشان داد. بطور کلی، فعالیت ضد قارچی اسانس­ها به نوع گیاه، غلظت بکاربرده شده و روش کاربرد آن بستگی دارد.
کلمات کلیدی : اسانس، زیره، فعالیت ضدقارچی، کاربرد تدخینی، نعناع فلفلی
منابع : 1. Koul O, Walia S, Dhaliwal GS. Essential oils as green pesticides: potential and constraints. Biopestic Int. 2008;4(1):63-84. 2. Farzaneh M, Kiani H, Sharifi R, Reisi M, Hadian J. Chemical composition and antifungal effects of three species of Satureja (S. hortensis, S. spicigera, and S. khuzistanica) essential oils on the main pathogens of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology. 2015 Nov 1; 109:145-51. 3. Liu X, Wang LP, Li YC, Li HY, Yu T, Zheng XD. Antifungal activity of thyme oil against Geotrichum citri‐aurantii in vitro and in vivo. Journal of applied microbiology. 2009 Nov;107(5):1450-6. 4.  موسویان س م، درویش نیا م. ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﺨﮏﻫﻨﺪي(Syzygium aromaticumL.). ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﻣﻌﻄﺮ اﯾﺮان. 1396. جلد 33، شماره4، 552-562 4. Tyagi AK, Malik A. Antimicrobial potential and chemical composition of Mentha piperita oil in liquid and vapour phase against food spoiling microorganisms. Food Control. 2011 Nov 1;22(11):1707-14. 5. Inouye S. Laboratory evaluation of gaseous essential oils (Part 1). International Journal of Aromatherapy. 2003 Jan 1;13(2-3):95-107. 6. Velázquez-Nuñez MJ, Avila-Sosa R, Palou E, López-Malo A. Antifungal activity of orange (Citrus sinensis var. Valencia) peel essential oil applied by direct addition or vapor contact. Food Control. 2013 May 1;31(1):1-4. 8.وصال طلب ز، غلامی م. اثرات ضدقارچی عصاره و اسانس گیاهان اكلیل كوهی و میخك بر رشد قارچBotrytis cinereaمجله فن­آوری تولیدات گیاهی. 1391. جلد 11، شماره2،1-11 7. Aguilar-González AE, Palou E, López-Malo A. Antifungal activity of essential oils of clove (Syzygium aromaticum) and/or mustard (Brassica nigra) in vapor phase against gray mold (Botrytis cinerea) in strawberries. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2015 Dec 1; 32:181-5. 8. Ramezanian A, Azadi M, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa R, Saharkhiz MJ. Effect of Zataria multiflora​ Boiss and Thymus vulgaris​ L. essential oils on black rot of ‘Washington Navel’orange fruit. Postharvest Biology and Technology. 2016 Feb 1; 112:152-8. 9. Mbili NC, Opara UL, Lennox CL, Vries FA. Citrus and lemongrass essential oils inhibit Botrytis cinerea on ‘Golden Delicious’, ‘Pink Lady’and ‘Granny Smith’apples. Journal of Plant Diseases and Protection. 2017 Oct 1;124(5):499-511. 10. Bettaieb I, Bourgou S, Wannes WA, Hamrouni I, Limam F, Marzouk B. Essential oils, phenolics, and antioxidant activities of different parts of cumin (Cuminum cyminum L.). Journal of agricultural and food chemistry. 2010 Sep 1;58(19):10410-8. 11. Hajlaoui H, Mighri H, Noumi E, Snoussi M, Trabelsi N, Ksouri R, Bakhrouf A. Chemical composition and biological activities of Tunisian Cuminum cyminum L. essential oil: A high effectiveness against Vibrio spp. strains. Food and Chemical Toxicology. 2010 Aug 1;48(8-9):2186-92. 14. محمودی ر، احسانی ع، زارع پ. ویژگی­های ترکیبات شیمیایی، ضدباکتریایی و آنتی­اکسیدانی اسانس زیره سبز. نشریه پژوهش­هاي صنایع غذایي.1391. جلد22، شماره 3، 311-321. 15.  رنجبر ح، فرزانه م، هادیان ج، میرجلیلی م ح، شریفی ر. اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر بیماری های پس از برداشت توت فرنگی. پژوهش و سازندگی در باغبانی. 1387. جلد21، شماره4، 54-60. 12. Sekine T, Sugano M, Majid A, Fujii Y. Antifungal effects of volatile compounds from black zira (Bunium persicum) and other spices and herbs. Journal of chemical ecology. 2007 Nov 1;33(11):2123-32. 13. Mohammadi S, Aroiee H, Aminifard MH, Jahanbakhsh V. In vitro and in vivo antifungal activates of the essential oils of various plants against strawberry grey mould disease agent Botrytis cinerea. Archives of phytopathology and plant protection. 2012 Dec 1;45(20):2474-84. 14. İşcan G, Ki̇ri̇mer N, Kürkcüoǧlu M, Başer HC, DEMIrci F. Antimicrobial screening of Mentha piperita essential oils. Journal of agricultural and food chemistry. 2002 Jul 3;50(14):3943-6. 19. الوندی ک، شریفیان ا، آقازاده م. بررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت آنتی میکروبی نعناع فلفلی. ﭘﺎﺗﻮﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای. 1389. جلد 7، ﺷﻤﺎره 4، 355-364. 15. Tassou C, Koutsoumanis K, Nychas GJ. Inhibition of Salmonella enteritidis and Staphylococcus aureus in nutrient broth by mint essential oil. Food Research International. 2000 Apr 1;33(3-4):273-80. 16. Yadegarinia D, Gachkar L, Rezaei MB, Taghizadeh M, Astaneh SA, Rasooli I. Biochemical activities of Iranian Mentha piperita L. and Myrtus communis L. essential oils. Phytochemistry. 2006 Jun 1;67(12):1249-55. 17. Rohloff J. Monoterpene composition of essential oil from peppermint (Mentha piperita L.) with regard to leaf position using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry analysis. Journal ofAgricultural and Food Chemistry, 1999; 4737823786 18. Stavropoulou A, Loulakakis K, Magan N, Tzortzakis N. Origanum dictamnus oil vapour suppresses the development of grey mould in eggplant fruit in vitro. BioMed research international. 2014;2014. 19. Mejia-Garibay B, Palou E, Lopez-Malo A. Composition, diffusion, and antifungal activity of black mustard (Brassica nigra) essential oil when applied by direct addition or vapor phase contact. Journal of food protection. 2015 Apr;78(4):843-8. 20. Shao X, Cheng S, Wang H, Yu D, Mungai C. The possible mechanism of antifungal action of tea tree oil on Botrytis cinerea. Journal of applied microbiology. 2013 Jun;114(6):1642-9. 21. Heaton NS, Randall G. Multifaceted roles for lipids in viral infection. Trends in microbiology. 2011 Jul 1;19(7):368-75. 22. Prashar A, Hili P, Veness RG, Evans CS. Antimicrobial action of palmarosa oil (Cymbopogon martinii) on Saccharomyces cerevisiae. Phytochemistry. 2003 Jul 1;63(5):569-75. 23. Diao WR, Hu QP, Zhang H, Xu JG. Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action of essential oil from seeds of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Food control. 2014 Jan 1;35(1):109-16. 24. Kalemba DA, Kunicka A. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current medicinal chemistry. 2003 May 1;10(10):813-29.  25. Soylu EM, Soylu S, Kurt S. Antimicrobial activities of the essential oils of various plants against tomato late blight disease agent Phytophthora infestans. Mycopathologia. 2006 Feb 1;161(2):119-28.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
اعظم امیری 1     
محمد محمودی سورستانی
(نویسنده مسئول)
2     
سید محمد حسن مرتضوی 3     
علیرضا کیاست 4     
زهرا رمضانی 5     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .