English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 704 بازدید ) ( 40 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره برگ زیتون استخراج شده به روش سیال مادون بحرانی آب روی باکتری‌های شاخص غذایی
خلاصه مقاله : گیاهان دارویی حاوی ترکیبات ثانویه وسیعی هستند که اغلب دارای فعالیت زیستی مهمی می‌باشند و از آنجایی که عصاره‌های گیاهان به طور گسترده در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، روش‌های مختلف عصاره‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی از این گیاهان دارویی، برگ گیاه زیتون است که به ‌دليل دارابودن ترکيبات فنولي، دارای اثرات ضد اکسیدانی و ضد‌میکروبی بیشتری نسبت به قسمت‌های دیگر آن دارد. هدف از این مطالعه بررسی شرایط بهینه استخراج  ترکیبات زیست‌فعال موجود در برگ گیاه زیتون منطقه مینودشت استان گلستان، با استفاده از روش سیال مادون بحرانی آب و اثر ضد باکتریایی آن بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به روش‌های حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) و انتشار دیسک می‌باشد. شرایط بهینه استخراج در دما‌های 120 تا C˚180، تحت فشار متناظر با دمای استخراج و نسبت اختلاط 1:20 همراه با خواص فیزیکوشیمیایی (راندمان، کدورت و بریکس) انجام گرفت. خواص ضدمیکروبی(MICوMBC) عصاره‌های استخراج شده توسط هردو روش (خیساندن و سیال مادون بحرانی) در برابر باکتری‌های استافیلوکوکوساورئوس و اشرشیا کلی در غلظت‌های  ppm25تا 5130 با سه تکرار انجام شد که نتایج حاصل نشان از تاثیر غلظت بالای ترکیبات زیست‌فعال موجود در عصاره حاصل از روش سیال مادون بحرانی بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس داشت. همچنین در روش انتشار دیسک نیز باکتری گرم منفی اشرشیاکلی مقاوم‌ترین و استافیلوکوکوس اورئوس حساس‌ترین باکتری تعیین شد.
کلمات کلیدی : برگ زیتون، ترکیبات فنولی، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی، سیال مادون بحرانی آب
منابع : Zolfaghari B, Yekdaneh A. Recent advances in extraction methods of medicinal plant components. Journal of herbal drugs. 2010;1: 51-55. 2. رفيعي ز، جعفري س. م،اعلمي م،خميري م. ارزيابي فعاليت ضدميكروبي عصاره برگ زيتونOleaEuropaea L.رقم زراعي ميشن به روش الايزا. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390؛28(2):292-280. 3. Ibanez E, Kubatovoa A, Senorans F. J, Cavero S, Reglero G, Hawthorne S. B. Subcritical Water Extraction of Antioxidant Compounds from Rosemary Plants. J. Agric. Food Chem. 2003; 51: 375-382. 4.عباس والی م، اسماعیلی کوتمهر م، مشتاقی ح، اسکندری م.ه. مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون Oleaeuropaeaبر باسیلوس سرئوس.بهداشت مواد غذایی1394؛5(2):52-41. 5. Bouaziz M, Fki I, Jemai H, Ayadi M, Sayadi S. Effect of storage on refined and husk olive oils composition:stablization by addition of natural antioxidants from Chemlaliolive leaves. Journal of Food Chemistry. 2008; 108 (1): 253-262. 6. Luque de Castro M.D, Japon-Lujan R. State-of- the-art and trends in the analysis of oleuropein(OleaEuropaeaL.)and derivatives. TrAC Trends in Analytical Chemistry.2006; 25 (5): 501-510. 7.Visioli F, Galli C, Bornet F, Mattei A,Patelli R, Galli G, Caruso D.. Olive oil phenolics are dose-dependently absorbed in humans. FEBS Letters. 2000; 468 (2-3): 159-160. 8. Ryan D, Robards K. Critical Review, Phenolic compounds in olives. Analyst. 1998; 123(5): 31-44. 10.Eikani M.H, Golmohammad F, Rowshanzamir S. Subcritical water extraction of essential oils from coriander seeds (Coriandrumsativum L.)Journal of Food Engineering. 2007; 80(2): 735-740. 11. Mohamadi M, Maskooki A. M, Mortazavai S. A, Kocheci A, Nahardani M, Pourfallah Z. Extraction of phenolic compound from barberry by subcritical water and investigation of antioxidation properties of extracted juices. 2013; JFST No. 46( 12) Spring 2014. 12. Seow Y.X, Yeo C.R, Chung H.L, Yuk H.G. Plant essential oils as active antimicrobial agents. Journal Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2014; 54(5): 625-644. 13. Lei J, Yu J, Yu H, Liao Z. Composition, cytotoxicity and antimicrobial activity of essential oil from DictamnusdasycarpusFood Chemistry. 2008; 107(3): 1205-1209. 14. MajeedM, Prakash L, Corporation S. Natural antimicrobial and preservatives: an emering trend in personal care. Cosmetics and Toiletries Manufacture Worldwide. 2006; 1-5 15. Kontogianni V.G, Gerothanassis I.P. Phenolic compounds and antioxidant activity of olive leaf extracts. Natural Product Research. 2012; 26(2): 186-189. 16. Oliveira I, CoelhoV, Baltasar R, Pereira J.A, Baptista P. Scavenging capacity of strawberry tree (Arbutus unedo L.) leaves on free radicals. Food and Chemical Toxicology. 2009; 47(7): 1507-1511. 17. Ibanez E,KubatovoaA, Senorans F.J, Cavero S, Reglero G, Hawthorne S.B. Subcritical water extraction of antioxidant compounds from Rosemaryplants. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2003; 51(2): 375-382. 18. محمدی م، مسکوکی ع، مرتضوی سع، کوچکی ا، نهاردانی م. پورفلاح ز. استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بی دانه و بررسی خواص ضد اکسایشی عصاره های استخراج شده. فصلنامه علوم وصنایع غذایی 1394؛46(12):59-49. 19. Hatami S, Yavarmanesh M. Mohamadisani A.Evaluation and comparison of the antibacterial effects of seed aqueous extract from Ricinuscommunis (two varieties) on food borne Pathogens.Journalof food sciences. 2014; 46(12). 20. Mohamadi M, Maskooki A.M, Mortazavi S.A. Evaluation of antioxidant properties of barberry fruits extracts using maceration and subcritical water extraction (SWE). International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. 1391; 6(9): 699-703.   21. Valero M, andSalmeron M. Antimicrobial activity of 11 essential oils against Bacillus cereus in Tyndallized carrot broth.International Journal of Food Microbiology. 2003; 85(2): 73-81. 22. مهربان ا، عدالتيان دوم م.ر، حداد خداپرست م..ح. مهربان سنگ آتش م. بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي آبي، اتانولي و هيدروالكلي اندامهاي هوايي گیاه سالویا خراسانيكا Salvia chorasanicعلیهبرخي باكتريهاي عامل فساد و مسموميت. علوم و صنایع غذایی1396؛ 66(14):227-217. 23. Eloff J.N. A sensitive and quick microplate method to determine the minimal inhibitory concentration of plant extract for bacteria. PlantaMedica. 1998; 64(8): 711-713. 24. Duffy C.F, Power R.F. Antioxidant and antimicrobial properties of some Chinese plant extracts.International Journal of Antimicrobial Agents. 2001; 17(6): 527-529. 25. Awoyinka O.A, Balogun I.O, Ogunnowo A.A. Phytochemical screening and in vitro bioactivity of Cnidoscolusaconitifolius (Euphorbiaceae)Journal of Medicinal Plants Research. 2007;1(3): 63-65. 26. Saim N, Osman R, Yasin W.A.H.M, Hamid R.D. Subcritical water extraction of essential oil from Coriander (Coriandrumsativum L.)seeds.The Malaysian Journal of Analytical Sciences. 2008; 12(1): 22-24.   27. De Leonardis A, Aretini A, Alfano G, Macciola V, Ranalli G. Isolation of ahydroxytyrosol-rich extract from olive leaves (OleaEuropaea L.) and evaluation of its antioxidant properties and bioactivity.European Food Research and Technology. 2007; 226: 653-659.       28. King J.W, Grabiel R.D, Wightman J.D. Subcritical water extraction of anthocyanins from fruit berry substrates. Proceedings of the 6th International Symposium on Supercritical Fluids ISSF, Versailles, France. 2003; 409-418. 29. Sudjana A, Dorazio C, Ryan V, Rasool N, Ng J, Islam, N, Riley T.V, Hammer K.A. Antimicrobial activity of commercial olea European (Olive leaf) extract. International Journal of Antimicrobial Agents. 2009; 33(5): 461-463. 30. Lee O.H, Lee B.Y, Lee J, Lee H.B, Son J.Y, Park C.S, Shetty K, Kim Y.C. Assessment of phenolics-enriched extract and fractions of olive leaves and their antioxidant activities. Bioresource Technology. 2009;100(23): 6107-6113. 31. Irabor E.I, Falodun A, Obasuyi O, Ofoegbu C.O, Abiodun S.O, andUmujeyan K. Antimicrobial evaluation of methanolic extract of Colliandriasurinamensis on some pathogenic organizams.ActaPoloniaePharmaceutica. 2007;63(5): 449-451.  32. Pereira A.P, Ferreira I.C, Marcelino F, Valentão P, Andrade P.B, Seabra R, Estevinho L, Bento A, Pereira J.A. Phenolic compounds and antimicrobial activity of Olive (Oleaeuropaea L. Cv. Cobrançosa)leaves.Molecules. 2007; 12(5): 1153-1162.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
عادل بیگی بابایی 3     
امیرحسین الهامی راد 2     
شهره ملاکیان
(نویسنده مسئول)
1     
مرتضی محمدی 4     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .