English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 705 بازدید ) ( 68 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس ورمی فرم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از عسل و امکان تولید آب هلو و آب توت‌فرنگی پروبیوتیک
خلاصه مقاله : استفاده از مکمل‌هاي پروبيوتيک در صنعت زنبورداري سبب افزايش سرعت رشد و بهبودضريب تبديل خوراک و بهبود مقاومت در مقابل بيماري و افزايش توليد عسل مي‌شوددر این تحقیق پروبیوتیک‌های دو گونه باکتری لاکتوباسیلوس ورمی‌فرم  و لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از عسل معده زنبوران عسل، تحت آزمون‌های تشخیصی قرار گرفت. باکتری‌های پروبیوتیک مذکور در مقادیر  cfu/ml108 به صورت تکی و مخلوط به آبمیوه طبیعی هلو و توت‌فرنگی تلقیح شدند. آزمون‌های محصول عبارت بودند از ارزیابی اسیدیته و pH، ارزیابی درصد مواد جامد محلول (بریکس)، ارزیابی قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، ارزیابی درصد قندهای احیاء و همچنین ارزیابی حسی، نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان نگهداری و افزایش جمعیت پروبیوتیک، میزان اسیدیته افزایش و pH، بریکس و همچنین درصد قندهای احیاء به طور معنی‌داری (05/0p≤) کاهش یافت. همچنین خصوصیات حسی تیمارها به‌ طور معنی‌داری (05/0p≤) با کاهش مقبولیت در طی زمان نگهداری و همچنین افزایش میزان جمعیت پروبیوتیک مواجه بود. با گذشت زمان قابلیت زنده‌مانی پروبیوتیک‌ها در تمامی تیمارها کاهش یافت که کمترین کاهش در تیمارهای حاوی مخلوط دو نوع پروبیوتیک رخ داد. اگر چه تعداد باکتری‌های پروبیوتیک طی 21 روز کاهش یافت ولی تعداد آن‌ها پس از 21 روز نگهداری بالاتر از cfu/ml106 بود بنابراین مطابق با استاندارد ملی‌کلیه آبمیوه‌ها بعنوان پروبیوتیک محسوب شدند. نتایج نشان داد تیمار حاوی آب هلو و دارای جمعیت cfu/ml108 از مخلوط 50 درصد  لاکتوباسیلوس باسیلوس ورمی‌فرم  و لاکتوباسیلوس فرمنتوم به عنوان تیمار بهینه انتخاب شد
کلمات کلیدی : آب توت‌فرنگی،آب هلو، پروبیوتیک، عسل،  لاکتوباسیلوس فرمنتوم لاکتوباسیلوس ورمی‌فرم
منابع : . Majeed M, Prakash L. Probiotics for health & wellbeing. Sabinsa Corporation. 2007:1-12. 2محمدي ر.،  ذبیح زاده م.، دلشادیان ز.،  سرلک ز.، مرتضویان س ا م.، یار حسینی م،. بررسی ویژگی‌هاي بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک سویه‌هاي مختلف پروبیوتیک در نوشیدنی مالت طی دوره نگهداري یخچالی،  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1395؛ 3: 53-62. 3.   Kasahara R, Nakamura J, Koizumi Y, Mitsui A, Sasaki M, editors. Age dependent Changes in intestinal microflora of honeybee. IUSSI XV Congress Proceedings; 2006. 4.   Killer J, Votavova A, Valterová I, Vlkova E, Rada V, Hroncova Z. Lactobacillus bombi sp. nov., from the digestive tract of laboratoryreared bumblebee queens (Bombus terrestris). International journal of systematic and evolutionary microbiology. 2014;64(Pt 8):2611-7. 5.   Tajabadi N, Mardan M, Saari N, Mustafa S, Bahreini R, Manap MYA. Identification of Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus and Lactobacillus fermentum from honey stomach of honeybee. Brazilian Journal of Microbiology. 2013;44(3):717–22. 6جیرانی خامنه، م.، مقصودلو، یحیی.، بررسی اثر کیتوزان بر برخی ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی آب پرتقال، بهداشت مواد غذایی، 1391؛ 2(4):  34-52. 7.   Vuyst L, Falony G, Leroy G. Probiotics in fermented sausages. Meat Science. 2008;80 (1):75–8. 8.   Cruz AG, Antunes AEC, Sousa ALOP, Faria JAF, Saad SMI. Ice-cream as a probiotic food carrier. Food Research International. 2009;42(9):1233-9. 9.   Shah NP, Ravula R. Microencapsulation of probiotic bacteria and their survival in frozen fermented dairy desserts. Australian Journal of Dairy Technology. 2000;55(3):139-44. 10.Tajabadi N, Mardan M, Shahaimi M, Manap MYA. Isolation and identification of Entercoccus sp from honey stomach of honeybee based on biochemical and 16s RNA sequencing analysis. International journal of probiotic and perbiotic. 2011;6(2):95-100. 11.Tajabadi N, Mardan M, Shahaimi M, Manap MYA, Feizabadi F, Nateghi L, et al. A novel lactic bacterium isolated from honey. Journal of Food Agriculture and Environment. 2012;10(2):263-7. 12.استاندارد ملی ایران. 1392. استاندارد شماره 19459. میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک- ویژگی‌ها و روشهای آزمون. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 13.Gopal PK, Prasad J, Smart J, Gill HS. In vitro adherence properties of Lactobacillus rhamnosus DR20 and Bifidobacterium lactis DR10 strains and their antagonistic activity against an enterotoxigenic Escherichia coli. International Journal of Food Microbiology. 2001;67(3):207-16. 14.Stamatova I, Meurman JH. Probiotics and periodontal disease. Periodontology. 2009;51(1):141-51. 15.استاندارد ملی ایران. 1381. استاندارد شماره 373. فرآورده‌های میوه و سبزی تعیین اسیدیته- روش آزمون. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 16.Tamminen M, Salminen S, OuwehandAC. Fermentation of Carrot Juice by Probiotics: Viability and Preservation of Adhesion. International Journal of Biotechnology for Wellness Industries. 2013;2(1):10-5. 17.Shu XZ, Zhu KJ. Controlled drug release properties of ionically cross-linked chitosan beads: the influence of anion structure. International Journal of Pharmacology. 2002;233(1-2):217–25. 18.Luckow T, Sheehan V, Fitzgerald G, Delahunty C. Exposure, health information and flavour-masking strategies for improving the sensory quality of probiotic juice. Appetite. 2006;47(3):315-23. 19.Hoppert K, Zahn S, Jänecke L, Mai R, Hoffmann S, Rohm H. Consumer acceptance of regular and reduced-sugar yogurt enriched with different types of dietary fiber. International Dairy Journal. 2013;28(1):1–7. 20.Charalampopoulos D, Nualkaekul S. Survival of Lactobacillus plantarum in model solutions and fruit juices. International Journal of Food Microbiology. 2011;146(2):111–7. 21.پاک بین، ب؛ هادی نژاد، م؛ صادقی، س. تولید نوشیدنی پروبیوتیک توت‌فرنگی به وسیله باکتری‌های اسید لاکتیک. مجموعه مقالات همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 1390؛ 1-4 22.Pereira ALF, Maciel TC, Rodrigues S. Probitic beverage from cashew apple juice fermented with Lactobacillus casei. Journal of Food Research International. 2011;44(5):1276-83. 23.استاندارد ملی ایران. 1386. استاندارد شماره 2837. نوشیدنی‌های میوه‌ای بدون گاز  ویژگی‌ها. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 24.امیرخمیریان، ر؛ جوینده، ح؛ حصاری، ج؛ برزگر، ح. بهینه‌سازی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی پروبیوتیک پرتقالی تولید شده بر پایه تراوه. مجله علوم و صنایع غذایی، 1396؛ 14(65): 185-197. 25.Baccouche A, Ennouri M, Felfoul I, Attia H. A physical stability study of whey-based prickly pear beverages. Food Hydrocolloids. 2013;33(2):234-44. 26.Jaworska G, Pogon K, Klimek M, Gwozdz E. Quality changes of blackcurrant nectar under different storage conditions. Journal of Life Sciences Research. 2014;1(1):16-20. 27.قربانی، ن؛ ناطقی، ل؛ تاج‌آبادی، ن. بررسي امكان استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتاروم و لاكتوباسيلوس كانكئي جدا شده از عسل در تهيه آب انار پروبيوتيك. مجله علوم و صنايع غذايي، 1397. دوره 15، شماره 76، ص 13-23 28.موسوی، ز. تولید نوشیدنی سلامت بر پایه انار. 1388. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران 29.Wang YC, Yu RC, Yang HY, Chou CC. Sugar and acid contents in soymilk fermented with lactic acid bacteria alone or simultaneously with bifidobacteria. Food Microbiology. 2003;20(3):333–8. 30.Kun S, Rezessy-Szabo JM, Nguyen QD, Hoschke A. Changes of microbial population and some components in carrot juice during fermentation with selected Bifidobacterium strains. Journal of Process Biochemistry. 2008;43(8):816-21. 31.Saw LK, Chen S, Wong SH, Tan SA, Goh KKT. Fermentation of tropical fruit juices by Lactic acid bacteria. 12th Asean Food Conference; Bangkok, Thailand2011. 32.Talwalkar A, Miller CW, Kailasapathy K, Nguyen MH. Effect of packaging materials and dissolved oxygen on the survival of probiotic bacteria in yoghurt. International Journal of Food Science and Technololgy. 2004;39(6):605-11. 33.Adams MR, Mrteau P. On the safety of lactic acid bacteria from food. International Journal of Food Microbiology. 1995;27(2-3):263-4. 34.Dickerman JM, Liberman S. Studies on the chemical nature of an antibiotic present in water extracts of cabbage. Journal of Food Science. 1952;17(1-6):438-41. 35.توتونچی، پ؛ حصاری، ج؛ مرادی، م. تولید آب انگور قرمز ارگانیک با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس کازئی 431. مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه شیراز، 1392؛ 1-4 36.Fazeli MR, Amirmozafari N, Nejad RG, Jamalifar H. Antagonistic Action of Watermelon Juice Probioticated Using different Strains of Lactobacilli against Salmonella typhimurium. Iranian Journal of Public Health. 2007;36(4):70-3. 37.Yoon KY, Woodams EE, Hang YD. Production of probiotic cabbage juice by lactic acid bacteria. Bioresource Technology. 2006;97(12):1427–30. 38.Sanders JW, Venema G, Kok J. Environmental stress responses in Lactococcus lactis. Fems Microbiology Reviews. 1999;23(4):483-501. 39.Helland MH, Wicklund T, Narvhus JA. Growth and metabolism of selected strains of probiotic bacteria, in maize porridge with added malted barley. International Journal of Food Microbiology. 2004;91(3):305-13. 40.شکرگزار، س؛ قبادی‌دانا، م؛ سلامی، م. بررسی امکان استفاده از نکتار پرتقال- انبه به عنوان حامل پروبیوتیک. فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی. 1395؛ 2(1): 15-24 41.شیخ‌قاسمی، ش؛ زمردی، ش. تاثير دماي نگهداري بر زنده‌ماني لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس آزاد و كپسوله شده در آب سيب. نشریه پژوهش‌هاي صنایع غذایي، 1393؛ 24(1): 143-154


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
فاطمه امیدوار 1     
محمدرضا اسحاقی
(نویسنده مسئول)
2     
لیلا ناطقی 3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .