English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 268 بازدید ) ( 42 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : اثر درمانی پروبیوتیک باسیلوس کواکولانس بر موش صحرایی نر پارکینسونی شده
خلاصه مقاله : بیماری پارکینسون پس از آلزایمر شایع‌ترین بیماری نورودژنراتیو است. این بیماری دومین اختلال شایع تخریب نورنی است.جهت ایجاد مدل حیوانی بیماری پارکینسون، بخش متراکم جسم سیاه در موش‌های صحرایی با تزریق 6-هیدروکسی دوپامین (6OHDA) به طوریک طرفه در دستگاه استرئوتکس تخریب شد. پس از 3 هفته به منظور ارزیابی میزان تخریب، موشهای صحرایی به صورت درون صفاقی آپومورفین دریافت کردند. تعداد چرخش‌های حاصل به مدت یک ساعت پس از تزریق شمرده شد. این چرخش‌ها پارامتر اصلی برای تشخیص بیماری پارکینسون در موش‌های صحرایی بود. پس از آن حیوانات به مدت یک ماه تحت تیمار پروبیوتیک قرارگرفتند. و سپس یکبار دیگر تست چرخشی آپومورفین انجام شد و نتیجه با سری قبل مقایسه شد. در گروه پارکینسونی که پروبیوتیک دریافت کردند تعداد چرخش‌های حاصل از تزریق آپومورفین در مقایسه با گروه پارکینسونی که پروبیوتیک دریافت نکرده بودند به صورت معناداری کاهش پیدا کرد (001/0***p≤). علاوه بر این گروه پارکینسونی در مقایسه با گروه شم چرخش‌های بیشتری از خود نشان دادند. این نتایج نشان داد که از یک طرف نوروتوکسین 6-هیدروکسی دوپامین می‌تواند در موش‌های صحرایی ایجاد پارکینسون کند که اثرات آن با تزریق آگونیست دوپامین به صورت چرخش بروز می‌کند. از سوی دیگر پروبیوتیک می‌تواند تعداد چرخش‌ها را کاهش دهد و در بهبودی آن نقش مؤثری داشته باشد. یکی از عوامل اصلی بروز بیماری پارکینسون عدم تعادل بین آنتی اکسیدآن‌ها  و رادیکال‌های آزاد می‌باشداستفاده از پروبیوتیک‌ها باعث افزایش آنتی اکسیدآن‌ها  و کاهش رادیکال‌های آزاد می‌شود. بسیاری از مطالعات نقش تحریکی گیرنده دوپامین را در اختلالات عصبی مثل پارکینسون نشان داده‌اند. با توجه به دست آمده از این مطالعه احتمالاً پروبیوتیک باسیلوس کواکولانس با افزایش میزان بیان دوپامین منجر به بهبود اختلالات عصبی و درمان بیماری پارکینسون در رت‌ها شد. جسم سیاه جایگاه اصلی ترشح دوپامین است که در کنترل حرکات ارادی و هماهنگی در وضعیت عضلانی اسکلتی نقش مؤثری ایفا می‌کند. با توجه به این‌که در این مطالعه 6 –هیدروکسی دوپامین تخریب‌کننده این ناحیه از مغز بود، غلظت دوپامین را کاهش داد و پارکینسون ایجاد نمود. پروبیوتیک ممکن است از طریق جبران میزان غلظت دوپامین در مراکز دیگری از سیستم عصبی مرکزی باعث بهبودی این بیماری شود.
کلمات کلیدی : باسیلوس کواکولانس، پارکینسون ، پروبیوتیک، درمان، موش‌های صحرایی
منابع : 1. Gould FDH, Gross A, German RZ, Richardson JR. Evidence of Oropharyngeal Dysfunction in Feeding in the Rat Rotenone Model of Parkinson’s Disease. Parkinsons Dis [Internet]. Hindawi; 2018 Mar 11 [cited 2018 Aug 16];2018:1–8. Available from: https://www.hindawi.com/journals/pd/2018/6537072/ 2.     Sajatovic M, Ridgel AL, Walter EM, Tatsuoka CM, Colón-Zimmermann K, Ramsey RK, et al. A randomized trial of individual versus group-format exercise and self-management in individuals with Parkinson’s disease and comorbid depression. Patient Prefer Adherence [Internet]. Dove Press; 2017 [cited 2018 Aug 16];11:965–73. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28579759 3.     Hirsch L, Jette N, Frolkis A, Steeves T, Pringsheim T. The Incidence of Parkinson’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neuroepidemiology [Internet]. 2016 [cited 2018 Aug 10];46(4):292–300. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27105081 4.     George Kerry R, Patra JK, Gouda S, Park Y, Shin H-S, Das G. Benefaction of probiotics for human health: A review. J Food Drug Anal [Internet]. Elsevier; 2018 Jul 1 [cited 2018 Aug 16];26(3):927–39. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949818300309 5.     Sanadi NF a., Van Fan Y, Leow CW, Wong JH, Koay YS, Lee CT, et al. Growth of bacillus coagulans using molasses as a nutrient source. Chem Eng Trans [Internet]. 2017;56(2008):511–6. Available from: http://www.aidic.it/cet/17/56/086.pdf 6.     Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, Prescott SL, Reimer RA, Salminen SJ, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2017 Jun 14 [cited 2018 Aug 16];14(8):491–502. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28611480 7.     Sathishkumar R, Ananthan G, Arun J. Production, purification and characterization of alkaline protease by ascidian associated Bacillus subtilis GA CAS8 using agricultural wastes. Biocatal Agric Biotechnol [Internet]. Elsevier; 2015 Apr 1 [cited 2018 Aug 10];4(2):214–20. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818114001534 8.     Creed RB, Goldberg MS. New Developments in Genetic rat models of Parkinson’s Disease. Mov Disord [Internet]. 2018 May [cited 2018 Aug 16];33(5):717–29. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29418019 9.     O’Keeffe GW, Hegarty SV, Sullivan AM. Targeting bone morphogenetic protein signalling in midbrain dopaminergic neurons as a therapeutic approach in Parkinson’s disease. Neuronal Signal [Internet]. 2017;1(2):NS20170027. Available from: http://www.neuronalsignaling.org/lookup/doi/10.1042/NS20170027 10.   Robinson SE, Sohal VS. Dopamine D2 receptors modulate pyramidal neurons in mouse medial prefrontal cortex through a stimulatory G protein pathway. J Neurosci [Internet]. 2017;37(42):1893–17. Available from: http://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.1893-17.2017 11.   Espay AJ, Schwarzschild MA, Tanner CM, Fernandez HH, Simon DK, Leverenz JB, et al. Biomarker-driven phenotyping in Parkinson’s disease: A translational missing link in disease-modifying clinical trials. Mov Disord [Internet]. 2017 Mar [cited 2018 Aug 16];32(3):319–24. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28233927 12.   جعفری پ, ابراهیمی م. میکروبیلوژی کاربردی. 1. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی; 1389 13.   Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. Elsevier; 2007. 14.   Sharma S, Taliyan R. High fat diet feeding induced insulin resistance exacerbates 6-OHDA mediated neurotoxicity and behavioral abnormalities in rats. Behav Brain Res [Internet]. 2018 Oct 1 [cited 2018 Aug 18];351:17–23. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29842916 15.   Ghasemi Z, Kiasalari Z, Ebrahimi F, Ansari F, Sharayeli M, Roghani M. Neuroprotective effect of diosgenin in 6-hydroxydopamine-induced model of Parkinson’s disease in the rat. Daneshvar [Internet]. Daneshvar; 2017 [cited 2018 Aug 18];24(129):87–98. Available from: http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=1762&sid=1&slc_lang=en 16.   Mishra A, Chandravanshi LP, Trigun SK, Krishnamurthy S. Ambroxol modulates 6-Hydroxydopamine-induced temporal reduction in Glucocerebrosidase (GCase) enzymatic activity and Parkinson’s disease symptoms. Biochem Pharmacol [Internet]. 2018 Sep 21 [cited 2018 Aug 18];155:479–93. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30040928 17.   Ryu Y-K, Park H-Y, Go J, Kim Y-H, Hwang JH, Choi D-H, et al. Effects of histone acetyltransferase inhibitors on l-DOPA-induced dyskinesia in a murine model of Parkinson’s disease. J Neural Transm [Internet]. 2018 Sep 11 [cited 2018 Aug 18];125(9):1319–31. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29998409 18.   Ukraintseva Y V., Kovalzon VM. Circadian regulation and its disorders in Parkinson’s disease patients. Part 1: The role of dopamine in circadian dysfunction. Hum Physiol [Internet]. Pleiades Publishing; 2016 Jul 18 [cited 2018 Aug 10];42(4):444–53. Available from: http://link.springer.com/10.1134/S0362119716040137 19.   Caputi V, Giron MC. Microbiome-Gut-Brain Axis and Toll-Like Receptors in Parkinson’s Disease. Int J Mol Sci [Internet]. Multidisciplinary Digital Publishing Institute  (MDPI); 2018 Jun 6 [cited 2018 Aug 16];19(6). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29882798 20.   Sarbishegi M. Antioxidant Effects of Olive Leaf Extract in Prevention of Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease. Gene, Cell Tissue [Internet]. Kowsar; 2018 Jan 31 [cited 2018 Aug 16];In Press(In Press). Available from: http://genecelltissue.com/en/articles/79847.html 21.   Chonpathompikunlert P, Boonruamkaew P, Sukketsiri W, Hutamekalin P, Sroyraya M. The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its ameliorative effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice. BMC Complement Altern Med [Internet]. 2018 Dec 20 [cited 2018 Aug 16];18(1):103. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558946 22.   Ahmadinejad F, Geir Møller S, Hashemzadeh-Chaleshtori M, Bidkhori G, Jami M-S. Molecular Mechanisms behind Free Radical Scavengers Function against Oxidative Stress. Antioxidants [Internet]. 2017 Jul 10 [cited 2018 Aug 16];6(3):51. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28698499 23.   Compta Y, Giraldo DM, Muñoz E, Antonelli F, Fernández M, Bravo P, et al. Cerebrospinal fluid levels of coenzyme Q10 are reduced in multiple system atrophy. Parkinsonism Relat Disord [Internet]. 2018 Jan [cited 2018 Aug 16];46:16–23. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29107645 24.   De Marco S, Sichetti M, Muradyan D, Piccioni M, Traina G, Pagiotti R, et al. Probiotic Cell-Free Supernatants Exhibited Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity on Human Gut Epithelial Cells and Macrophages Stimulated with LPS. Evidence-Based Complement Altern Med [Internet]. Hindawi; 2018 Jul 4 [cited 2018 Aug 16];2018:1–12. Available from: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/1756308/ 25.   Firbank MJ, Parikh J, Murphy N, Killen A, Allan CL, Collerton D, et al. Reduced occipital GABA in Parkinson disease with visual hallucinations. Neurology [Internet]. Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology; 2018 Aug 14 [cited 2018 Aug 16];91(7):e675–85. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021920 26.   Błaszczyk JW. Nigrostriatal interaction in the aging brain: new therapeutic target for Parkinson’s disease. Acta Neurobiol Exp (Wars) [Internet]. 2017 [cited 2018 Aug 16];77(1):106–12. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28379221 27.   Akhoundzadeh K, Vakili A, Shadnoush M, Sadeghzadeh J. Effects of the Oral Ingestion of Probiotics on Brain Damage in a Transient Model of Focal Cerebral Ischemia in Mice. Iran J Med Sci [Internet]. Shiraz University of Medical Sciences; 2018 Jan [cited 2018 Aug 16];43(1):32–40. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29398750 28.   Ng QX, Peters C, Ho CYX, Lim DY, Yeo W-S. A meta-analysis of the use of probiotics to alleviate depressive symptoms. J Affect Disord [Internet]. 2018 Mar 1 [cited 2018 Aug 16];228:13–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29197739 29.   Andersen AD, Blaabjerg M, Binzer M, Kamal A, Thagesen H, Kjaer TW, et al. Cerebrospinal fluid levels of catecholamines and its metabolites in Parkinson’s disease: effect of l-DOPA treatment and changes in levodopa-induced dyskinesia. J Neurochem [Internet]. 2017 May [cited 2018 Aug 16];141(4):614–25. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28244186 30.   Belarbi K, Cuvelier E, Destée A, Gressier B, Chartier-Harlin M-C. NADPH oxidases in Parkinson’s disease: a systematic review. Mol Neurodegener [Internet]. 2017 Dec 13 [cited 2018 Aug 16];12(1):84. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29132391 31.   Singh A, Jenkins MA, Burke KJ, Beck G, Jenkins A, Scimemi A, et al. Glutamatergic Tuning of Hyperactive Striatal Projection Neurons Controls the Motor Response to Dopamine Replacement in Parkinsonian Primates. Cell Rep [Internet]. 2018 Jan 23 [cited 2018 Aug 16];22(4):941–52. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29386136 32.   Kazmi Z, Fatima I, Perveen S, Malik SS. Monosodium glutamate: Review on clinical reports. Int J Food Prop [Internet]. Taylor & Francis; 2017 Feb 22 [cited 2018 Aug 16];1–9. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10942912.2017.1295260 33.   El-ansary A, Zayed N. On The Effectiveness of Probiotic as Treatment Strategy of Autism. 1:2–5. 34.   Sawada H, Oeda T, Umemura A, Satoshi T, Kohsaka M, Park K, et al. Risks and Triggers of Psychosis in Parkinson Disease. J Alzheimer’s Dis Park [Internet]. OMICS International; 2018 Jan 10 [cited 2018 Aug 16];08(01):1–4. Available from: https://www.omicsonline.org/open-access/risks-and-triggers-of-psychosis-in-parkinson-disease-2161-0460-1000413-99045.html 35.   Lesiuk T, Bugos J, Murakami B. A Rationale for Music Training to Enhance Executive Functions in Parkinson’s Disease: An Overview of the Problem. Healthcare [Internet]. 2018 Apr 22 [cited 2018 Aug 16];6(2):35. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29690546 36.   Vermeiren Y, Janssens J, Van Dam D, De Deyn PP. Serotonergic Dysfunction in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Parkinson’s Disease: Similar Mechanisms, Dissimilar Outcomes. Front Neurosci [Internet]. Frontiers Media SA; 2018 [cited 2018 Aug 16];12:185. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29615862 37.   Lyte M, Brown DR. Evidence for PMAT- and OCT-like biogenic amine transporters in a probiotic strain of Lactobacillus: Implications for interkingdom communication within the microbiota-gut-brain axis. Yamashita A, editor. PLoS One [Internet]. 2018 Jan 11 [cited 2018 Aug 16];13(1):e0191037. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29324833 38.   Jamali AA, Jamali GM, Tanwani BM, Jamali NH, Bhatia MR. Frequency of Low Vitamin D3 Levels in Subjects with Parkinson’s Disease. A Study Conducted at PMCH, a Tertiary Care Hospital, Nawabshah. Adv Park Dis [Internet]. Scientific Research Publishing; 2018 Jan 30 [cited 2018 Aug 16];07(01):7–18. Available from: http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/apd.2018.71002 39.   Abhari K, Shekarforoush SS, Sajedianfard J, Hosseinzadeh S, Nazifi S. The effects of probiotic, prebiotic and synbiotic diets containing Bacillus coagulans and inulin on rat intestinal microbiota. Iran J Vet Res [Internet]. 2015 [cited 2018 Aug 10];16(3):267–73. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27175187 40.   Raygan F, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Asemi Z. The effects of vitamin D and probiotic co-supplementation on mental health parameters and metabolic status in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry [Internet]. 2018 Jun 8 [cited 2018 Aug 16];84(Pt A):50–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29432877 41.   Zanon A, Pramstaller PP, Hicks AA, Pichler I. Environmental and Genetic Variables Influencing Mitochondrial Health and Parkinson’s Disease Penetrance. Parkinsons Dis [Internet]. Hindawi; 2018 Mar 7 [cited 2018 Aug 16];2018:1–8. Available from: https://www.hindawi.com/journals/pd/2018/8684906/ 42.   Kachroo S. Parkinson ’ s Disease and Mitochondrial Gene Expression Kachroo S * [Internet]. 2017 [cited 2018 Aug 16]. Available from: https://www.semanticscholar.org/paper/Parkinson-’-s-Disease-and-Mitochondrial-Gene-S-*-Kachroo/d453751e7fc89f8be35dfb200e2738a6271068c3 43.   Stefanaki C, Bacopoulou F, Michos A. The impact of probiotics’ administration on glycemic control, body composition, gut microbiome, mitochondria, and other hormonal signals in adolescents with prediabetes – A randomized, controlled trial study protocol. Contemp Clin Trials Commun [Internet]. 2018 Sep [cited 2018 Aug 16];11:55–62. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30003169 44.   Sobhani A, Ebrahimi H, Ebrahimi A, Saadatnia M, Orooji H, Chitsaz A. VCAM-1 as an Endothelial Factor for Diagnosis of Dementia in Parkinson’s Disease. J Neurol Neurosci [Internet]. iMedPub; 2018 Jan 27 [cited 2018 Aug 16];09(01). Available from: http://www.jneuro.com/neurology-neuroscience/vcam1-as-an-endothelial-factor-for-diagnosis-of-dementia-in-parkinsons-disease.php?aid=21764 45.   Wakade C, Giri B, Malik A, Khodadadi H, Morgan JC, Chong RK, et al. Niacin modulates macrophage polarization in Parkinson’s disease. J Neuroimmunol [Internet]. 2018 Jul 15 [cited 2018 Aug 16];320:76–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29759143 46.   Napoli E. Endogenous repair mechanisms enhanced in Parkinson’s disease following stem cell therapy. Brain Circ [Internet]. Medknow Publications and Media Pvt. Ltd.; 2017 [cited 2018 Aug 18];3(3):163. Available from: http://www.braincirculation.org/text.asp?2017/3/3/163/216590 47.   Ramkumar M, Rajasankar S, Gobi VV, Janakiraman U, Manivasagam T, Thenmozhi AJ, et al. Demethoxycurcumin, a Natural Derivative of Curcumin Abrogates Rotenone-induced Dopamine Depletion and Motor Deficits by Its Antioxidative and Anti-inflammatory Properties in Parkinsonian Rats. Pharmacogn Mag [Internet]. Medknow Publications; 2018 [cited 2018 Aug 16];14(53):9–16. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29576695 48.   Amri O, Zekhnini A, Bouhaimi A, Tahrouch S, Hatimi A. Anti-inflammatory Activity of Methanolic Extract from Pistacia atlantica Desf. Leaves. Pharmacogn J [Internet]. 2018 Dec;10:71–6. Available from: http://fulltxt.org/article/369 49.   Paun G, Neagu E, Moroeanu V, Albu C, Ursu T-M, Zanfirescu A, et al. Anti-inflammatory and antioxidant activities of the Impatiens noli-tangere and Stachys officinalis polyphenolic-rich extracts. Rev Bras Farmacogn [Internet]. Elsevier; 2018 Jan 1 [cited 2018 Aug 16];28(1):57–64. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X17303903


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سیمین دخت میرزانایینی 1     
بهاره پاکپور
(نویسنده مسئول)
2     
مجید نوابیان 3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .