English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 888 بازدید ) ( 65 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : مطالعۀ اثر قارچ مایکوریزا و عناصر تغذیه ای بر بیماری گموز پسته ناشی از قارچ Phytophtora
خلاصه مقاله : پسته يك محصول مهم صادراتي در ایران است. این محصول همواره به وسیلۀ عوامل مختلف زنده و غیر زنده خسارت می­بیند. یکی از بیماری­هایی که در بیشتر مناطق پسته کاری به درخت پسته خسارت وارد می­کند بیماری گموز با عامل فایتوفتورا درشلری[1] است. روش­های مختلفی جهت مدیریت این بیماری مانند استفاده از ارقام مقاوم، کنترل بیولوژیک و تغییر محیط خاک در جهت نامساعد شدن شرایط با هدف کنترل عامل بیمارگر پیشنهاد شده است. در این مطالعه، در گلخانه تأثیر تیمارهای مختلف شامل استفاده از قارچ مایکوریزا و سولفات آمونیوم هر کدام به تنهایی و همچنین ترکیب این دو در کاهش بیماری ناشی از بیمارگر فایتوفتورا درشلریبر روی صفات رشدی مانند ارتفاع گیاه و همچنین سطح برگ مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان استفاده از قارچ مایکوریزا g20 به ازای هر گلدان k6 بود و سولفات آمونیوم با غلظت 5/1 درصد، به­صورت پاشش بر روی برگ­ها، مورد استفاده قرار گرفت. در بخش دیگر این تحقیق تأثیر این تیمارهای ذکر شده بر روی صفات فیزیولوژیک مانند کلروفیل کل و فعالیت آنزیم های آنتی­اکسیدان مانند پراکسیداز، کاتالاز و پلی­فنل اکسیداز بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار استفاده­ی توأم از قارچ مایکوریزا و سولفات آمونیوم همواره بیشترین ارتفاع و سطح برگ را در بین تیمارهای به کار گرفته شده، به ترتیب به مقادیر cm253/26 و cm219/81  در مقایسه با شاهد سالم به ترتیب با مقادیر cm282/16 و cm239/50 به خود اختصاص داد. در مورد صفات فیزیولوژیک و همچنین اندازه­گیری عناصر نیز همواره بیشترین مقدار از آن تیمار استفادۀ توأم از قارچ مایکوریزا و سولفات آمونیوم در هر دو رقم بو در مورد مقادیر کلروفیل و آنزیم­های کاتالاز، پراکسیداز و پلی­فنل­اکسیداز بود. در مورد استفاده از دو رقم سرخس و بادامی، به علت این­که رقم سرخس نسبت به بیماری حساس­تر از بادامی­زرند بود همواره در مورد همۀ صفات مورد بررسی میزان کمتری را نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از قارچ مایکوریزا و همچنین سولفات آمونیوم باعث بهبود وضعیت گیاه و مقاومت گیاه در برابر بیمارگر می­شوند. در قسمت اول تحقیق هم نشان داده شد که بعضی از ترکیبات غذایی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی گیاه تأثیر منفی بر روی عامل بیماری زا دارند.[1]Phytophthora drescleri
کلمات کلیدی : گموز، مایکوریزا، عناصر غذایی، صفات رشدی
منابع : Abdeshahian, M., Nabipour M. & Meskarbashee M. (2010). Chlorophyll fluorescence as criterion for the diagnosis saltstress in wheat plants, World Academic Science Engineering and Technology, 71: 569-57. Abdolmaleki M, Bahraminejad S, Abassi S, Mahmodi SB. (2010). Inhibitory effect of some plant extracts on mycelia growth of Rhizoctonia solani and Phytophthora drechsleri, sugar beet root rot agent. Journal of Sugar Beet. 5:193- 205. Ali Puor, H. & Ghafari movafagh, F. (2010). The effect of spring application of walnut oil and its combination with nutrients on physiological traits, yield and quality of post fruit. Iranian Journal of Horticultural Sciences. 41(3): 281-275. Amirjani, M.R. (2010). Effect of NaCl on Some Physiological Parameters of Rice, EJBS 3 (1) PP: 06-16. Anantha Krishnan, G., R. Ravikumar, S. Girija & A. Ganapathi. (2004). Selection of efficient arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizospher of cashew and their application in the cashew nursery. Sci. Hort. 100: 369-375. Arnon, L. (1972). Crop production in dry regions. In: Systematic Treatment of the Principal Crops, vol. 2. Barnes and Nobb, New York. pp. 1-72. Ashkan, M., Abu Saeedi, D., & Bani Hashemi, D. (1995). Distribution of Phytophthora species causing crown and root rot of pistachio trees in Rafsanjan. Twelfth Iranian Congress of Medicinal Plants, Karaj Agricultural School, September 6-11, 218. Ashraf M. & T. McNeilly. (1990). Responses of four Brassicaspecies to sodium chloride. Environmental and Experimental Botany. 30: 475-487. Bagheri, V., Shamshiri, M.H., Shirani, H., Roosta, H. (2012). Nutrient uptake and distribution in mycorrhizal pistachio seedlings under drought stress. J. Agric. Sci. Technol. 14 (Suppl.), 1591–1604. Banihashemi, Z. (1984). Phytophthora diseases of pistachio in southern Iran. PhytophthoraNewsletter, 12(3). Barcelo, A.R. (1997). Lignification in plant cell walls. International Review of Cytology, 176: 87–132. Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-254. Cordier, C., Pozo, M. J., Barea, J. M., GIANINAZZI, S. and GIANINAZZIPEARSON, V. 1998. Cell defense responses associated with localized and systemic resistance to Phytophthora parasitica induced in tomato by an arbuscular mycorrhizal fungus. Molecular Plant-Microbe Interactions 11: 1017-1028. Cruze‚ C., Egsgaard ‚H., Trujillo‚ C., Ambus‚ P., Requena‚ N, Martins-Loucao ‚M. A., Jakobsen ‚I. (2007). Enzymatic evidence for the key role of arginine in nitrogen translocation by arbuscular mycorrhizal fungi. plant physiol. 144:782-792. Du Z, Bramlage WJ.  Peroxidativeactivity of apples peel in relation todevelopment of poststorage disordersHortScience. 1995; 30: 205-208. Eissenstat D.M., Graham J.H., Syvertsen J.P. & Drouillard D.L. (1993). Carbon economy of sour orange in relation to mycorrhizal colonization and phosphorus status. Annals of Botany, 71:1-10. Fillion, M., ST-ARNAUD, M. & JABAJI-HARE, H. (2003). Quantification of Fusarium solani f.sp. phaseoli in mycorrhizal bean plants and surrounding mycorrhizosphere soil using real-time polymerase chain reaction and direct isolation on selective media. Phytopathology 93: 229-235. Garcia, A., Rizzo, C.A., UD-Din, J., Bartos, S.L., Senadhira, D., Flowers, T.J., & Yeo. A.R. (1997). Sodium and Potassium transport to the xylem are inherited independently in rice, and the mechanisms of sodium: potassium selectivity differs between rice and wheat. Plant Cell and Environ. 20: 1167-1174. Gholamnejad J, Etebarian HR, Roustaee & A. Sahebani N.  Biological control of apple blue mold by isolates of Saccharomyces cerevisiae.  Journal of Plant Protection research, 2009; 49:270-275. Gholamnejad J, Etebarian HR, Sahebani NA, & Roustaee A. (2009). Characterization of biocontrol activity of two yeast strains from Iran against blue mould of apple in order to reduce the environmental pollution. Journal of International Environmental Application and Science, 4(1), 28-36. Gholamnezhad J. 2017. Effect of plant extracts against apple gray mold caused by Botrytis cinerea. Applied Microbiology In Food Industries, 3(1): 53-66. Gholamnezhad J. (2019). Effect of plant extracts on activity of some defense enzymes of apple fruit in interaction with Botrytis cinerea. Journal of Integrative Agriculture, 17(0): 1-10. Gholamnezhad J., Sanjarian F., Mohammadi goltapeh E., Safaei N. & Razavi Kh. (2013). The evaluation of salicylic acid effect on septorios disease by Mycospharella graminicolaResearch in Plant Pathology 2(2):35-46. Gholamnezhad, J., Sanjarian, F., Goltapeh, E.M., Safaei, N., Razavi, K. (2016). Study of defense genes expression profile pattern of wheat in response to infection by Mycosphaerellagraminicola. Iranian Journal of Science and Technology 8: 43-55. Gong, M., Li, Y., Dai, X., Tian, M. & Li, Z. (1997). Involvment of calcium and calmodulin in the acquisition of  HS inuced thermotolerance in maize seeding, Journal of Plant Physiology150: 615-621. Guetsky, R., Shtienberg, D., Elad, Y., Fischer, E., Dinoor, A. (2002).Improving biological control by combining biocontrol agents each withseveral mechanisms of disease suppression. Phytopathology. 92: 976-985. Haddad, R., Morris, K. & Buchanan-Wollaston, V., (2004). Expression analysis of genes related to oxidative protection during senescence in Brassica napus. Iranian Journal of Biotechnology, 2: 269-278. Hakimi, A. L., Saeed, A. M. A. & Alghalibi, M. S. (2007). Thiamin and salicylic acid as biological alternatives for controlling broad bean rot disease. Journalof Applied Sciences and Enviromental management, 11: 125 -131. Kamble, S.R., A.M. Navale & R.B. Sonawane. (2009). Response of mango seedlings to VA-mycorrhizal inoculation. Int. J. Plant Protec. 2(2): 161-164. Khan M.A. Duke NC. (2001). Halophytes- A resource for future. Wetlands Egol. Mang.6:455-456. Kim, S., Rayburn, A.L., Voigt, T., Parrish, A., Lee, D.K. (2012). Salinity Effects on Germination and Plant Growth of Prairie Cordgrass and Switchgrass, Journal of Bioenerg, Res, (5): 225–235. Kuc, J. (2001). Concepts and direction of induced systemic resistance in plants and its application. Lamour, K. H., M. L. Daughtrey, D. M. Benson, J. Hwang & M. K Hausbeck. (2003). Etiology of Phytophthora drechsleri and P.  nicotianaeP. parasitica) diseases affecting floriculture crops. Plant Dis. 87: 854-858. Lin, T., Zhu, X., & Zhang, F. (2012). The Interaction effect of cadmium and Nitrogen on Populus yunnanensis. J. Agri. Sci. 4 (2):125-134. Logan, B.A., Demmig-Adams, B., Rosenstiel, T.N., & Adams, W.W. (1999). Effect of nitrogen limitation on foliar antioxidants in relationship to other metabolic characteristics. Planta. 299: 213–220. Maggie, E. M. H., El-Rahman A. b. d., El-Abdasi S. & Mikhail, M.S. (2006). Inducing resistance against faba bean chocolate spot disease. Egypt Journal of Phytopathology, 34:69-79. Maksimov, I.V., Yarullina, L.G., Burkhanova, G.F., & Zaikina, E.A. (2013). Relationship between the aggressiveness and catalase activity of Septoria nodorum Berk. in wheat Biology Bulletin, 40 (5), 441-446. Marschner, H., & Dell. B. (1994). Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis. Plant and Soil. 159: 89-102. Menzies, J. G. & R. R. Belanger. (1996). Recent advances in cultural management of diseases of greenhouse crops. Plant Pathol. 18: 186-193. Miteva, E., & Merakchiyska, M. (2002). Response of chloroplasts and photosynthetic mechanism of bean plants to excess arsenic in soil. Bulg. J. Agric. Sci. 8: 151-156. Morandi, D. (1996). Occurrence of phytoalexins and phenolic compounds in endomycorrhizal interactions and their potential role in biological control. Plant and Soil 185: 241-251. Porras-Soriano, A., M.L. Soriano-Martin, A. Porass-Piedra & R. Azcon. (2009). Arbuscular mycorrhizal fungi increased growth, nutrient uptake and tolerance to salinity in olive trees under nursery conditions. J. Plant Physiol. 166: 1350-1359. Prusky, D. (2003). Mechanism of resistance of fruits and vegetables to postharvest diseases. In: Bartz, J., Brecht, J., (Eds), Postharvest Phisiology and Pathology of Vegetables. Marcel Dekker, New York, pp. 581-598. Reuveni, R. (1995). Biochemical marker of disease resistance. In: Singh, R. P., and Singh, U. S. (Ed.) Molecular Methods inPlant Pathology. (pp. 99-114). Sannazzaro, A.I, Echeverria, M., Alberto, E.O. & Ruiz, O.A (2007). Menendez AB. Modulation of polyamine balance in Lotus glaber by salinity and arbuscular mycorrhiza. Plant Physiology and Biochemistry, 45:39-46. Sedaghati, N., Tazraji, G., Taj abadi Pour, A. Decree of Abadi, H. Righteous, M. Abdollahi Azat Abadi, M. (2010). Post Production Guide (Desire, Dash & Harvest). Agricultural Education and Promotion Publications, 562 pages Shamshiri, M.H.  & M.  Fattahi. 2014. Evaluation of Two Biochemical Markers for Salt Stress in Three Pistachio Rootstocks Inoculated with Arbuscular Mycorrhiza (Glomus mosseae). Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 10:335-346. Sheibani, A. (1994). Pistachio production in Iran. First International Symposium on Pistachio Nut, Adana, Turkey. Teviotdale, B., Michalides, T. & Pscheidt, J. (2002). Compendium of nut crop diseases in temperate zones. The American Phytopathological Society. Tommasi, S. Molecular and in silico analysis of BRCA1 and BRCA2 variants. (2008). Mutation Research,644: 64–70. Wang, J. W., Zheng, L. P., Wu, J. Y. & Tan, R. Y. (2006). Involvement of nitric oxide in oxidative burst, phenylalanine ammonia-lyase activation and Taxol production induced by low-energy ultrasound in Taxus yunnanensis cell suspension cultures. Nitric Oxide, 15: 351-358. Weller, D. M. (1988). Biological control of soil-borne plant pathogens in the rhizosphere with bacteria. Annual Review of Phytopathology 29: 379-407. Zahir, Z. A., M. Arshad, & W. T. Frankenberger. (2004). Plant growth promoting rhizobacteria: Application and perspectives in agriculture. Adv. Agron. 81:97-167. Zeinoddini, A., Amirpure, M. & Farazmand, M. (2007). Evaluation of irrigation quality on soils mutation and pistachio yield in Anar zone. 10 th Congeress of Iranian Soil Science, Shahrivar 2007. Karaj, 355- 356. (In farsi).


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
الهام باب زن 1     
مژده ملکی
(نویسنده مسئول)
2     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .