English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
معرفی نشریه
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره7،شماره3
 
1
مقایسه سم میکروسیستین و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی در درمان سرطان آدنوکارسینومای ریه رده‌سلولی A549
( 91 بازدید ) ( 8 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه باکتری‌های پروبیوتیک مانند لاکتوباسیلوس‌ها به‌عنوان یکی از عوامل پیشگیری‌کننده ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان شناخته شده‌اند. هدف از این مطالعه مقایسه سم میکروسیستین و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی به‌طور جداگانه و همزمان در درمان رده سلول سرطانA549آدنوکارسینومای ریه بود. در این مطالعه، ابتدا عصاره‌سلولی لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی در غلظت مورد نظر و سپس نمونه آماده سم میکروسیستین تهیه شد. در ادامه اثرات سمیت سلولی عصاره سلول باکتری و سم میکروسیستین بر رده‌سلولی سرطانیA549 در مدت زمان 24 ساعت با روشMTT بررسی شد. همچنین، میزان بیان ژن‌های آپوپتوزیBax وBcl2 در رده‌سلولی  A549با استفاده روشReal Time PCR  بررسی شد. نتایج نشان داد میزان بیان ژنBax در تیمارهای میکروسیستین و میکروسیستین به همراه عصاره کشت‌باکتری لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی نسبت به میزان بیان ژن رفرنس(GAPDH) افزایش معنی‌دارPداشته است به‌طوری‌که این افزایش بیان به مقدار 2/6 و 4/45 برابر بیان ژن رفرنس بوده است. در عین‌حال، بیان ژنBax در تیمار سلول با عصاره باکتری، علیرغم افزایش یک برابری، معنی‌دارPنبوده است. میزان بیان ژنBcl-2 در تمامی تیمارها نسبت به بیان ژن رفرنس کاهش داشت، به‌طوری‌که در تیمار سلول با میکروسیستین، عصاره کشت‌باکتری و ترکیب هر دو ماده میزان بیان به ترتیب 2/2 ، 1/27 و 3/2 برابر کاهش داشت. از این سه تیمار، کاهش بیان ژنBcl-2، در تیمار همزمان سلول با میکروسیستین و عصاره کشت‌باکتری معنی‌دارPبوده است. بنابراین،‌ می‌توان نتیجه‌گرفت عصاره کشت‌باکتری لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی به تنهایی قابلیت القای فرایند آپوپتوز را در سلول‌های تحت تیمار ندارد، اما ترکیب آن با سم میکروسیستین این فرایند را القا می‌کند.
کلمات کلیدی : میکروسیستین، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی، آدنوکارسینومای ریه، رده‌سلولی A549

2
بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضدمیکروبی سویه لاکتوباسیلوس‌برویسgp104جدا شده از پنیر خیکی 
( 84 بازدید ) ( 7 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
باکتری های اسید لاکتیک به‌عنوان کشت آغازگر جهت تولید محصولات لبنی تخمیری استفاده می‌شوند. شناسایی و بررسی ویژگی­‌های تکنولوژیکی و ضدمیکروبی این باکتری‌­ها می‌تواند امکان استفاده­‌های صنعتی آن­ها را فراهم آورد. هدف از این پژوهش‌بررسی ویژگی­‌های تکنولوژیکی‌و ضدمیکروبی سویه‌لاکتوباسیلوس برویس‌جدا شده از پنیر خیکی‌می­باشد. بنابراین، پس از انجام آزمون گرم و تست کاتالاز، شناسایی مولکولی سویه مورد نظر با استفاده از پرایمرهای عمومی FYM27و R1492 انجام شد. ویژگی­‌های تکنولوژیکی مختلف سویه میکروبی از قبیل تولید اگزوپلی­ساکارید، فعالیت پروتئولیتیک، لیپولیتیک، تولید اسید، زنده­‌مانی تحت شرایط یخچال و فعالیت اتولیتیکی آن بررسی شد. فعالیت ضدمیکروبی به روش نقطه‌گذاری بر پاتوژن­‌های شاخص غذایی بررسی شد. نتایج نشان داد سویه لاکتوباسیلوس برویسgp104، توانایی تولید اگزوپلی‌ساکارید را به‌عنوان متابولیت ثانویه دارد؛ اگرچه فعالیت پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی از خود نشان نداد. باکتری لاکتوباسیلوس برویس در دمای ºC15بعد از h72 به 4/6=pHرسید. در حالی‌که این زمان برای دماهای C°24 و 37 به ترتیب، h48 و 24 بود. نتایج نشان داد در روز هفتم نگهداری این سویه در دمای یخچال، تعداد آن تقریبا معادل با مقدار تلقیح شده اولیه بود. اما بعد از گذشت 14 روز Log CFU/ml 1/5و بعد از گذشت 21 روز حدود Log CFU/ml2 از تعداد آن کاهش یافت. همچنین، میزان اتولیز باکتری لاکتوباسیلوس برویس 53 درصد محاسبه شد. قطر هاله عدم رشد برای باکتری‌های انتروباکترائروژنزسالمونلاتیفیاستافیلوکوکوس‌اپیدرمیدیس و لیستریا‌اینوکوا، به‌ترتیب، mm 11/30، 10/10، 22/40 و 19/50 بود. باتوجه به پتانسیل تکنولوژیکی مطلوبی که جدایه لاکتوباسیلوس برویس از خود نشان داد، می­توان از این سویه به‌عنوان کشت مکمل در فراورده­های تخمیری استفاده کرد.
کلمات کلیدی : لاکتوباسیلوس‌برویس، فعالیت اتولیتیکی، اگزوپلی ساکارید، اسیدیفیکاسیون

3
ارزیابی اثر نانوذره بیوسنتتیک اکسید مس بر بیان ژن AmpCدر سویه‌های بالینی سودوموناس‌آئروجینوزا
( 88 بازدید ) ( 3 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه برای کنترل فعالیت‌های باکتری‌های مقاوم ضرورت نیاز به استراتژی‌های جدید بیش‌ازپیش احسـاس می‌شود. در این زمینه یک رویکرد بسیار امیدوارکننده استفاده از علم نانومواد می‌باشد و دانشی که در زمینه بیوسنتز نانومواد رو به گسترش است باید به‌عنوان یک استراتژی جهانی در نظر گرفته شود. هدف از این پژوهش ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوذره اکسید مس بیوسنتتیک بر بیان ژن AmpCدر سودوموناس‌آئروجینوزا بود. تعداد ۱۰ نمونه سودوموناس‌آئروجینوزا از مراکز بالینی شهرستان خرم‌آباد در سال ۱۳۹۹ جمع‌آوری و بر اساس آزمون‌های بیوشیمیایی تعیین هویت شد. پس از تیمار سویه‌های MDRبا حداقل غلظت مهاری نانوذره اکسید مس، میزان بیان ژن AmpCبا استفاده از روش Real-time PCRارزیابی شد. پس از اعمال اثر نانوذره اکسید مس بیوسنتتیک بر بیان ژن AmpCو محاسبات صورت‌گرفته به‌وسیله MICو آزمون آماری ANOVA way One- Tukey  مشخص شد که نانوذره اکسید مس دارای اثر مهارکنندگی بر بیان ژن‌های AmpCنمونه‌های سودوموناس‌آئروجینوزا می‌باشد. اهداف این پژوهش در استفاده از فناوری نانو به‌عنوان ابزاری جدید برای مقابله با چالش‌های فعلی در زمینه درمان بیماری‌های عفونی و مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی متمرکز شد؛ بنابراین، بـرای استفاده ایمن‌تر از این تکنولوژی نوپا آزمایش‌های بالینی و پژوهش‌های بیشتری در سـطح زیست‌شناسی مولکـولی نیاز است.
کلمات کلیدی : اکسید مس، مقاومت دارویی چندگانه، نانوذرات، Real-time PCRسودوموناس‌آئروجینوزا

4
امکان‌سنجی تهیه کیک بدون گلوتن کینوای کم کالری با استفاده از پودرکیک آمادهی سین-بیوتیک باسیلوس‌کوآگولانس و اینولین 
( 81 بازدید ) ( 7 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
بیماران مبتلا به سلیاک باید یک رژیم غذایی سخت فاقد گلوتن را در طول زندگی دنبال کنند که منجر به کمبودهای غذایی می‌شود. این مطالعه، با هدف تولید پودرکیک فراسودمند آماده‌ی بدون گلوتن، بر پایه‌ی کینوا برای افراد حساس به گلوتن انجام شد. کلیه‌ی اجزا، به صورت پودر به این محصول اضافه شد. در تیمارها، آرد کینوا (25، 27/5 و 30 درصد)، اینولین به‌عنوان پری‌بیوتیک و جایگزین چربی (2/4، 3/2 و 4 درصد) و باکتری پروبیوتیک باسیلوس‌کوآگولانسcfu/g  1011×2 ) به‌کار رفت. از یک پودرکیک تجاری به عنوان شاهد استفاده شد. وضعیت ظاهری پودرهای کیک، ویژگی‌های تغذیه‌ای کیک‌های کینوا و کنترل (درصد پروتئین، چربی، کربوهیدرات، خاکستر، فیبر و کالری) و ویژگی‌های بافتی (چسبندگی، فنریت، پیوستگی، تخلخل، شاخص قهوه‌ای شدن و پذیرش کلی) آنها بررسی شد. تحليل داده‌ها نشان داد که برخی پارامترهای تغذیه‌ای شامل مواد معدنی، پروتئین و فیبر خام در تیمارهای کینوا افزایش معنی‌داری داشت. همچنین، درصد چربی، کربوهیدرات و کالری نمونه‌های تیمار کمتر از نمونه‌ی کنترل بود و روند کاهش رطوبت در طول چهار روز نگهداری در یخچال کندتر از نمونه‌ی کنترل بود. با افزایش مقدار کینوا، چسبندگی، پیوستگی، تخلخل، فنریت به‌طور معنی‌داری کاهش و شاخص قهوه‌ای شدن کیک‌ها افزایش یافت. تعداد باکتری در روز چهارم کافی بود تا محصول پروبیوتیک محسوب شود (cfu /g  107×4/5). امتیاز پذیرش‌کلی تیمار T2(حاوی 27/5 درصد کینوا و 3/2 اینولین) تفاوت معنی‌داری با نمونه کنترل نداشت، کیفیت اسیدهای آمینه‌ی آن از نمونه‌ی کنترل بالاتر بود، تفاوت ترکیب اسیدهای چرب آن با کنترل معنی‌دار نبود و شاخص پراکسید آن کمتر بود.  
کلمات کلیدی : پودرکیک فراسودمند، پودرکیک تک مرحلهای، کیک پروبیوتیک

5
بررسی اثر لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم به‌عنوان مکمل پروبیوتیکی برروی سرطان روده‌ی تحت تاثیر غذای چرب در رت 
( 76 بازدید ) ( 8 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف از این مطالعه بررسی اثر غذای چرب بر بافت روده‌ی بزرگ و همچنین ارزیابی اثرات و چگونگی عملکرد لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم بر سرطان روده‌ی بزرگ در مقایسه با داروی ‌شیمی‌‌در مانی ‌می‌باشد. 25 رت تهیه شده از انستیتو پاستور ایران به 5 گروه تقسیم شدند: رت‌های گروه شاهد منفی آب و غذای معمولی دریافت کردند و گروه غذای چرب فقط غذای حاوی روغن مصرف کرده کردند ودر گروه‌های دیگر سرطان روده از طریق افزودن سدیم دکستران سولفات به آب آشامیدنی و تزریق آزوکسی متان و مصرف همزمان غذای‌چرب ایجاد شد. گروه شاهد توموری بعد از ایجاد سرطان تیماری دریافت نکردند، گروه لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم با این میکروارگانیسم گاواژ شده و گروه ‌شیمی‌‌درمانی 5 فلورواوراسیل دریافت کردند. میزان سایتوکاین‌های اینترفرون گاما، اینترلوکین 4 و فاکتور رشد تغییردهنده‌ی بتا در سرم خون رت‌ها بررسی شد و بررسی پاتولوژی بافت روده‌ها از طریق رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد. بررسی حاضر نشان داد مصرف غذای چرب سبب ایجاد پولیپ در روده‌ی رت‌ها شده و مصرف منظم لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم، مانند تزریق داروی ‌شیمی‌‌درمانی سبب افزایش اینترفرون گاما و اینترلوکین 4 شده و میزان فاکتور رشد تغییر دهنده‌ی بتا را کاهش می‌دهد. همچنین، بررسی پاتولوژی گویای آپوپتوز سلول‌های سرطانی در گروه‌های دریافت کننده‌ی لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم و داروی ‌شیمی‌‌درمانی بود. مصرف چربی در پیشرفت بیماری‌های گوارشی از جمله آدنوما و انواع پولیپ روده تاثیر دارد و استفاده‌ی دوز مناسب پروبیوتیک‌ها از جمله لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم باعث بهبود سرطان روده‌ی بزرگ می‌شود.
کلمات کلیدی : پروبیوتیک، سایتوکاین، سرطان روده، غذای چرب

6
بررسی امکان تولید گابا در ماست با استفاده از لاکتوباسیلوس‌برویس
( 81 بازدید ) ( 3 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گاما آمینوبوتریک‌اسید (گابا)یک مولکول زیست‌فعال بانقش‌هايفیزیولوژیک مختلف دربدن است. این مولکول بامهار تحریکات نورون وممانعت از رسیدن پیام‌های حاوي ترکیبات استرس‌زا باعث آرامش‌بخشی می‌شود و دردرمان بیماری‌های مختلف نقش موثري دارد. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو متغیرمستقل، pH(4/6-4) و اسیدگلوتامیک (ppm600- 300) بر میزان زنده‌ مانی وقابلیت تولید گابا توسط باکتری‌ لاکتوباسیلوس‌برویس وپذیرش‌کلی ماست بود. مطابق با نتایج با افزایش میزان pHو اسیدگلوتامیک،زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، میزان گابای تولیدی و پذیرش‌کلی به‌صورت معنی ­داری (Pلاکتوباسیلوس‌برویس، میزان گابا و پذیرش‌کلی) نشان داد حداکثر میزان زنده‌مانی log cfu/g7/727، میزان گابا (ppm342/9444) و امتیاز قابلیت پذیرش‌کلی 4/8367 پس از 28 روز نگهداری با 98/406 درصد مطلوبیت، در نمونه ماست پروبیوتیک تلقیح‌شده با لاکتوباسیلوس‌برویسکه حاوی ppm600 اسیدگلوتامیک و pH4/60 بود مشاهده شد. نتایج نشان داد با استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک تولیدکننده گابا در فرمولاسیون ماست می‌توان ماست پروبیوتیک با خواص تغذیه‌ای مطلوب تولیدکرد و گام مثبتی در جهت تولید محصولات عملگرا و ارتقاء سلامتی مصرف‌کنندگان برداشت.
کلمات کلیدی : باکتری لاکتوباسیلوس‌برویس ، گابا، ماست

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .