English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 599 بازدید ) ( 32 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتی­اکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر برخی از سویه­های قارچی عامل پوسیدگی میوه­ توت فرنگی
خلاصه مقاله : آلودگی‌های میکروبی و فساد ناشی از میکروارگانیسم‌های بیماریزا سالیانه خسارات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان میوه‌ها و سبزیجات وارد می‌سازد. به همین دلیل، سموم شیمیایی جهت جلوگیری و کنترل رشد میکروارگانیسم‌های مولد پوسیدگی و کپک زدگی سبزیجات و میوه‌ها استفاده می‌شوند که سبب مشکلاتی مانند آلودگی‌های زیست محیطی، مسمومیت انسانی، تحمیل هزینه‌های فراوان و ایجاد میکروارگانیسم‌های مقاوم شده است.بنابراین امروزه،اسانس­های گیاهی از مهمترین ترکیبات طبیعی مورد استفاده جهت کنترل آلودگی­های قارچی می­باشند. هدف از این پژوهش، بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرزنجوش، محتوای فنول و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضدقارچی آن بر آسپرژیلوس نایجررایزوپوس استولونیفرو بوتریتیس سینه‏را بود. در این پژوهش، اسانس گیاه مرزنجوش به روش تقطیر با آب استخراج و ترکیبات شیمیایی آن، میزان فنول و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی­اکسیدانی و ضدقارچی آن بر سویه­های مولد فساد میوه توت فرنگی بررسی گردید. از میان 19 ترکیب شناسایی شده، کارواکرول (15/29 درصد) و لینالیل استات (25/22 درصد) به ترتیب بیشترین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بودند و این ترکیبات 49/96 درصد از کل ترکیبات اسانس را تشکیل دادند. همچنین، میزان فنول کل اسانس mg GAE/g26/038/48و میزانفلاونوئید کل آنmg QE/g52/026/36به دست آمد.میزان مهار رادیکال آزاد DPPH(برحسب IC50) برابر با μg/ml39/027/24، میزان مهار رادیکال آزاد ABTS(برحسب IC50) برابر با μg/ml22/015/19ومیزان رنگبری به روش بتا-کاروتن/لینولئیک اسید برابر  62/065/59درصد به دست آمد. در بررسی اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر قارچ­های مولد فساد میوه توت فرنگی از جمله آسپرژیلوس نایجررایزوپوس استولونیفرو بوتریتیس سینه‏را به روش­های دیسک دیفیوژن آگار، انتشار چاهک در آگارحداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی، آسپرژیلوسنایجر حساس­ترین و بوتریتیس سینه‏را مقاومترین سویه­های مورد مطالعه بودند. با توجه به خاصیت آنتی­اکسیدانی و ضدقارچی بالا، اسانس گیاه مرزنجوش می­تواند به عنوان یک ترکیب ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدانی طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : اسانس مرزنجوش، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی­اکسیدانی، اثر ضدقارچی
منابع : 1. اصغري مرجانلو الف، مستوفي ي، شعيبي ش، مقومي م. تأثير اسانس ريحان بر کنترل پوسيدگي خاکستري و کيفيت پس از برداشت توت فرنگي (سلوا)، فصلنامه گیاهان دارویی. 1387؛ 1 (28): 131-139. 2. پنجی م، قجربیگی پ، محمودی ر، شهسواری س. تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه گیاه زنیان بر ویژگیهای میکروبی، فیزیکوشیمایی و حسی توت فرنگی تازه طی انبارمانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 1397؛ 23 (4)، 53-66. 3. Nabigol A, Morshedi H. Evaluation of the antifungal activity of the Iranian thyme essential oils on the postharvest pathogens of strawberry fruits. African Journal of Biotechnology. 2011;10(48):9864-9. 4. Bahrami B, Mahboubi M, Yari R, Mehran M. The antimicrobial and antioxidant potencies of Satureja Khuzistanica essential oil for preserving of vegetable oils. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2020 Mar 2;9(4):979-82. 5. Amal SHA, El-Mogy MM, Aboul-Anean HE, Alsanius BW. Improving strawberry fruit storability by edible coating as a carrier of thymol or calcium chloride. Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants. 2010 2(3), 88-97. 6. Hadian J, Ghasemnezhad M, Ranjbar H, Frazane M, Ghorbanpour M. Antifungal potency of some essential oils in control of postharvest decay of strawberry caused by Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer and Aspergillus niger. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2008 Jan 1;11(5):553-62. 7. Tripathi P, Dubey NK. Exploitation of natural products as an alternative strategy to control postharvest fungal rotting of fruit and vegetables. Postharvest biology and Technology. 2004 Jun 1;32(3):235-45. 8. Siavash Saei‐Dehkordi S, Fallah AA, Heidari‐Nasirabadi M, Moradi M. Chemical composition, antioxidative capacity and interactive antimicrobial potency of Satureja khuzestanica Jamzad essential oil and antimicrobial agents against selected food‐related microorganisms. International journal of food science & technology. 2012 Aug;47(8):1579-85. 9. Cakir A, Kordali S, Kilic H, Kaya E. Antifungal properties of essential oil and crude extracts of Hypericum linarioides Bosse. Biochemical Systematics and Ecology. 2005 Mar 1;33(3):245-56. 10. Dubey NK, Kishore N. Exploitation of higher plant products as natural fumigants. Inproceedings of the fifth international congress on plant pathology, Kyoto, Japan 1988 (Vol. 423). 11. رستگار س، طهماسبی س. استفاده از اسانس گل راعی، مورخوش و سالویا در جلوگیری از رشد قارچ بوتریتیس سینرر در دو رقم میوه توت فرنگی. نشریه‌ی نوآورری در علوم و فناوری غذایی. 1397؛ 10(3)، 83-94. 12. محمدی س، آرویی ح، تهرانی فر ع، جهانبخش و. کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea. فصلنامه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی. 1391؛ 1(2)، 55-73. 13. Şahin F, Güllüce M, Daferera D, Sökmen A, Sökmen M, Polissiou M, Agar G, Özer H. Biological activities of the essential oils and methanol extract of Origanum vulgare ssp. vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Food control. 2004 Oct 1;15(7):549-57. 14. مولودی ف، علیزاده خالدآباد م، محمودی ر، رضازاد باری م. ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی­اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgar ssp. gracile) در محیط آزمایشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1397؛ 20 (10): 36-44. 15. پور ملایی ف، جعفرپور س، یگانه س. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgareL) بر ماندگاری سوریمی تهیه شده از کپور معمولی (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداری در انجماد (C18). شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. 1396؛ 70 (1)، 44-59. 16. Tzortzakis, N. G. (2010). Ethanol, vinegar and Origanum vulgare oil vapour suppress the development of anthracnose rot in tomato fruit. International Journal of Food Microbiology142(1-2), 14-18. 17. Zandi-Sohani N, Hojjati M, Carbonell-Barrachina ÁA. Insecticidal and repellent activities of the essential oil of Callistemon citrinus (Myrtaceae) against Callosobruchus maculatus (F.)(Coleoptera: Bruchidae). Neotropical entomology. 2013 Feb 1;42(1):89-94. 18. Alizadeh Behbahani B, Yazdi FT, Shahidi F, Mortazavi SA, Mohebbi M. Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil. Microbial pathogenesis. 2017 Apr 1;105:37-50. 19. Salem MZ, Ali HM, El-Shanhorey NA, Abdel-Megeed A. Evaluation of extracts and essential oil from Callistemon viminalis leaves: Antibacterial and antioxidant activities, total phenolic and flavonoid contents. Asian Pacific journal of tropical medicine. 2013 Oct 1;6(10):785-91. 20. Marinova D, Ribarova F, Atanassova M. Total phenolics and total flavonoids in Bulgarian fruits and vegetables. Journal of the university of chemical technology and metallurgy. 2005 Jul;40(3):255-60. 21. Elansary HO, Salem MZ, Ashmawy NA, Yacout MM. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of leaves essential oils from Syzygium cumini L., Cupressus sempervirens L. and Lantana camara L. from Egypt. Journal of Agricultural science. 2012 Oct 1;4(10):144. 22. Samarth RM, Panwar M, Kumar M, Soni A, Kumar M, Kumar A. Evaluation of antioxidant and radical-scavenging activities of certain radioprotective plant extracts. Food chemistry. 2008 Jan 15;106(2):868-73. 23. Piaru SP, Mahmud R, Majid AM, Nassar ZD. Antioxidant and antiangiogenic activities of the essential oils of Myristica fragrans and Morinda citrifolia. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2012 Apr 1;5(4):294-8. 24. Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH, Morgan DR. Manual of Clinical Microbiology (6th edn). Trends in microbiology. 1995;3(11):449-. 25. AlizadehBehbahani B, Shahidi F, Yazdi FT, Mortazavi SA, Mohebbi M. Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage. International journal of biological macromolecules. 2017 Jan 1;94:515-26. 26. Alizadeh-Behbahani B, Tabatabaei-Yazdi F. In vitro study of antibacterial activity of Mangle negro extracts against selected pathogens from enterobacteriaceae and bacillaceae familia. Zahedan J Res Med Sci. 2015 Dec 12;17(12):1-4. 27. da Silva Dannenberg G, Funck GD, Mattei FJ, da Silva WP, Fiorentini ÂM. Antimicrobial and antioxidant activity of essential oil from pink pepper tree (Schinus terebinthifolius Raddi) in vitro and in cheese experimentally contaminated with Listeria monocytogenes. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2016 Aug 1;36:120-7. 28. Vazirian M, Mohammadi M, Farzaei MH, Amin G, Amanzadeh Y. Chemical composition and antioxidant activity of Origanum vulgare subsp. vulgare essential oil from Iran. Research Journal of Pharmacognosy. 2015 Jan 1;2(1):41-6. 29. Ozdemir N, Ozgen Y, Kiralan M, Bayrak A, Arslan N, Ramadan MF. Effect of different drying methods on the essential oil yield, composition and antioxidant activity of Origanum vulgare L. and Origanum onites L. Journal of Food Measurement and Characterization. 2018 Jun 1;12(2):820-5. 30. Scherer R, Lemos MF, Lemos MF, Martinelli GC, Martins JD, da Silva AG. Antioxidant and antibacterial activities and composition of Brazilian spearmint (Mentha spicata L.). Industrial crops and products. 2013 Oct 1;50:408-13. 31. Sung-Sook C. Phenolic antioxidants from clonal oregano (Origanum vulgare) with antimicrobial activity against Helicobacter pylori. Process Biochem. 2005;40:809-16. 32. رحیمی الف، فخری الف. بررسی اثر روش­های مختلف خشک کردن بر فعالیت آنتی­اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ترکیبات موثره اسانس گیاه دارویی Origanum vulgare L. Subsp. gracile ، فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. 1398؛ 7 (3): 14- 28. 33. Barzegar H, Behbahani BA, Mehrnia MA. Quality retention and shelf life extension of fresh beef using Lepidium sativum seed mucilage-based edible coating containing Heracleum lasiopetalum essential oil: an experimental and modeling study. Food Science and Biotechnology. 2020 May;29(5):717-28. 34. Nooshkam M, Varidi M, Bashash M. The Maillard reaction products as food-born antioxidant and antibrowning agents in model and real food systems. Food chemistry. 2019 Mar 1;275:644-60. 35. Spiridon I, Colceru S, Anghel N, Teaca CA, Bodirlau R, Armatu A. Antioxidant capacity and total phenolic contents of oregano (Origanum vulgare), lavender (Lavandula angustifolia) and lemon balm (Melissa officinalis) from Romania. Natural product research. 2011 Oct 1;25(17):1657-61. 36. Mechergui K, Coelho JA, Serra MC, Lamine SB, Boukhchina S, Khouja ML. Essential oils of Origanum vulgare L. subsp. glandulosum (Desf.) Ietswaart from Tunisia: chemical composition and antioxidant activity. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2010 Aug 15;90(10):1745-9. 37. Puertas‐Mejía M, Hillebrand S, Stashenko E, Winterhalter P. In vitro radical scavenging activity of essential oils from Columbian plants and fractions from oregano (Origanum vulgare L.) essential oil. Flavour and Fragrance Journal. 2002 Sep;17(5):380-4. 38. Carrasco A, Perez E, Cutillas AB, Martinez-Gutierrez R, Tomas V, Tudela J. Origanum vulgare and Thymbra capitata essential oils from Spain: determination of aromatic profile and bioactivities. Natural Product Communications. 2016 Jan;11(1):1934578X1601100133. 39. Sarikurkcu C, Zengin G, Oskay M, Uysal S, Ceylan R, Aktumsek A. Composition, antioxidant, antimicrobial and enzyme inhibition activities of two Origanum vulgare subspecies (subsp. vulgare and subsp. hirtum) essential oils. Industrial Crops and Products. 2015 Aug 1;70:178-84. 40. Huang MT, Ferraro T. Phenolic compounds in food and cancer prevention.ACS Symposium Series. 8-34. 41. Marino M, Bersani C, Comi G. Impedance measurements to study the antimicrobial activity of essential oils from Lamiaceae and Compositae. International journal of food microbiology. 2001 Aug 5;67(3):187-95. 42. Souza EL, Stamford TL, Lima EO, Trajano VN. Effectiveness of Origanum vulgare L. essential oil to inhibit the growth of food spoiling yeasts. Food control. 2007 May 1;18(5):409-13. 43. Znini M, Cristofari G, Majidi L, Paolini J, Desjobert JM, Costa J. Essential oil composition and antifungal activity of Pulicaria mauritanica Coss., against postharvest phytopathogenic fungi in apples. LWT-Food Science and Technology. 2013 Dec 1;54(2):564-9. 44. Khosravi AR, Shokri H, Kermani S, Dakhili M, Madani M, Parsa S. Antifungal properties of Artemisia sieberi and Origanum vulgare essential oils against Candida glabrata isolates obtained from patients with vulvovaginal candidiasis. Journal de mycologie médicale. 2011 Jun 1;21(2):93-9. 45. Mueller-Riebau F, Berger B, Yegen O. Chemical composition and fungitoxic properties to phytopathogenic fungi of essential oils of selected aromatic plants growing wild in Turkey. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1995 Aug;43(8):2262-6. 46. Baydar H, Sağdiç O, Özkan G, Karadoğan T. Antibacterial activity and composition of essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with commercial importance in Turkey. Food control. 2004 Apr 1;15(3):169-72. 47. Adam K, Sivropoulou A, Kokkini S, Lanaras T, Arsenakis M. Antifungal activities of Origanum vulgare subsp. hirtum, Mentha spicata, Lavandula angustifolia, and Salvia fruticosa essential oils against human pathogenic fungi. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1998 May 18;46(5):1739-45.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مصطفی رحمتی جنید آباد
(نویسنده مسئول)
1     
بهروز علیزاده بهبهانی 2     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .