English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 554 بازدید ) ( 23 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : سرومولکولار تايپینگ لیستريا‌ مونوسیتوژنز هاي جدا شده از ناگت‌هاي مرغ خام و يخ زده
خلاصه مقاله : لیستریا‌ مونوسیتوژنزعامل اصلی لیستریوز انسانی محسوب می‌شود که این باکتری در حال حاضر به یکی از مسائل و نگرانی‌های جدی در زمینه‌ی بهداشت و سلامت تبدیل شده است. هدف اصلی غربالگری لیستریا مونوسیتوژنز از نمونه‌های ناگت آماده پخت و خام و تعیین سرومولکولار تایپینگ جدایه‌های بدست آمده می‌باشد. به همین منظور 40 نمونه ناگت مرغ از سوپر‌مارکت‌های سطح شهر تهیه گردید و به آزمایشگاه میکروبیولوژی انتقال داده شد. از هر نمونه ناگت 25 گرم جداسازی و به محیط‌های پالکام براث و متعاقبا پالکام آگار انتقال داده شد. شناسایی جدایه‌ها به کمک آزمون‌های بیوشیمیایی انجام گردید و برای سرومولکولار تایپینگ از پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید.جهت بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیكی جدایه‌های لیستریا‌ مونوسیتوژنز  از روش انتشار دیسک و پروتکل CLSI Vet01-A4استفاده گردید. جهت تعیین الگوی آنتی بیوتیکی جدایه‌ها از دیسک‌های اگزاسیلین(OX1)، اریترومایسین(E15)، آمیکاسین(AN30)،  پنی‌سیلین(P10)، توبرامایسین(Tob10، جنتامایسین(Gm10)، سفتریاکسون(CRO30)، کلیندامایسین(CC2)، ونکومایسین(V30)، سپروفلوکسازین(CP5)، تتراسایکلین(TE30) و تریمتوپریم سولفومتوکسازول(SXT23) استفاده گردید. آنالیز داده‌ها با کمک نرم افزار SPSSو آزمونANOVA  مورد بررسی قرار گرفت. از بین 4 سویه لیستریا‌ مونوسیتوژنز جداسازی شده از ناگت مرغ، سرومولکولارتیپ‌های گروه 3a 1/2aو 3b1/2bشناساییگردید که درصد فراوانی آن‌ها 50 درصد می‌باشد. از بین دارو‌های بکار گرفته شده بیشترین درصد مقاومت آنتی‌بیوتیک مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های (OXCROP) به ترتیب برابر با 100 درصد، 100 درصد و 3/58 درصد و بیشترین درصد حساسیت (همگی 100 درصد) مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های (TEGMCPVSXTTOBAN) گزارش شده است.
کلمات کلیدی : آنتی‌بیوگرام، سرومولکولارتایپینگ،  لیستریا منوسیتوژنز، ناگت
منابع : Quinn PJ, Markey BK, Leonard FC, Hartigan P, Fanning S, Fitzpatrick E. Veterinary microbiology and microbial disease. John Wiley & Sons; 2011 Oct 7. Albert Á, Varela P, Salvador A, Fiszman SM. Improvement of crunchiness of battered fish nuggets. European Food Research and Technology. 2009 Apr 1;228(6):923-30. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Listeria (Listeriosis). Retrieved October17, 2017. Di Ciccio P, Meloni D, Festino AR, Conter M, Zanardi E, Ghidini S, Vergara A, Mazzette R, Ianieri A. Longitudinal study on the sources of Listeriamonocytogenes contamination in cold-smoked salmon and its processing environment in Italy. International Journal of Food Microbiology. 2012 Aug 1;158(1):79-84. Evrim Gunes A, Deniz K, Serap C, Kamuran A, Vijay K J, Luis M. Antibiotic and bacteriocin sensitivity of Listeriamonocytogenes strains isolated from different foods. Food and Nutrition Sciences. 2012 Mar 21;2012. Fallah AA, Saei-Dehkordi SS, Rahnama M, Tahmasby H, Mahzounieh M. Prevalence and antimicrobial resistance patterns of Listeria species isolated from poultry products marketed in Iran. Food Control. 2012 Dec 1;28(2):327-32. Ferreira V, Wiedmann M, Teixeira P, Stasiewicz MJ. Listeriamonocytogenes persistence in food-associated environments: epidemiology, strain characteristics, and implications for public health. Journal of food protection. 2014 Jan;77(1):150-70. Gaul LK, Farag NH, Shim T, Kingsley MA, Silk BJ, Hyytia-Trees E. Hospital-acquired listeriosis outbreak caused by contaminated diced celery—Texas, 2010. Clinical Infectious Diseases. 2013 Jan 1;56(1):20-6. HUBBARD LJ, FARKAS BE. Influence of oil temperature on convective heat transfer during immersion frying. Journal of Food Processing and Preservation. 2000 Jun;24(2):143-62. Jalali M, Abedi D. Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran. International journal of food microbiology. 2008 Mar 20;122(3):336-40. Kosek-Paszkowska K, Bania JA, Bystron J, Molenda JE, Czerw MA. Occurrence of Listeria sp. in raw poultry meat and poultry meat products. Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2005 Jan 1;49:219-22. Osman KM, Zolnikov TR, Samir A, Orabi A. Prevalence, pathogenic capability, virulence genes, biofilm formation, and antibiotic resistance of Listeria in goat and sheep milk confirms need of hygienic milking conditions. Pathogens and global health. 2014 Jan 1;108(1):21-9. Borucki MK, Call DR. Listeriamonocytogenes serotype identification by PCR. Journal of Clinical Microbiology. 2003 Dec 1;41(12):5537-40. McCollum JT, Cronquist AB, Silk BJ, Jackson KA, O'connor KA, Cosgrove S, Gossack JP, Parachini SS, Jain NS, Ettestad P, Ibraheem M. Multistate outbreak of listeriosis associated with cantaloupe. New England Journal of Medicine. 2013 Sep 5;369(10):944-53. Møretrø T, Langsrud S. Listeriamonocytogenes: biofilm formation and persistence in food-processing environments. Biofilms. 2004 Apr;1(2):107-21. Nowroozi J, Siasi Torbati E, Baharvand R. Isolation of ListeriaMonocytogenes from Meat Products and Study on PrfA Gene in Bacteria Isolated and Compaire Them with Clinical Samples and Standard Samples. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2013 Dec 10;16(9):101-10. Osaili TM, Alaboudi AR, Nesiar EA. Prevalence of Listeria spp. and antibiotic susceptibility of Listeriamonocytogenes isolated from raw chicken and ready-to-eat chicken products in Jordan. Food Control. 2011 Mar 1;22(3-4):586-90. Praakle-Amin K, Hänninen ML, Korkeala H. Prevalence and genetic characterization of Listeriamonocytogenes in retail broiler meat in Estonia. Journal of food protection. 2006 Feb;69(2):436-40. Rahimi E, Momtaz H, Behzadnia A, Baghbadorani ZT. Incidence of Listeria species in bovine, ovine, caprine, camel and water buffalo milk using cultural method and the PCR assay. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014 Feb 1;4(1):50-3. Zakki SA, Qureshi R, Hussain A, Ghias W, Sharif M, Ansari F. Microbial quality evaluation and prevalence of bacteria and fungus in different varieties of chicken meat in Lahore. RADS Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2017 Apr 12;5(1):30-7. Troxler R, Von Graevenitz A, Funke G, Wiedemann B, Stock I. Natural antibiotic susceptibility of Listeria species: LgrayiLinnocuaLivanoviiLmonocytogenesLseeligeri and Lwelshimeri strains. Clinical microbiology and infection. 2000 Oct 1;6(10):525-35. Vázquez-Boland JA, Kuhn M, Berche P, Chakraborty T, Domı́nguez-Bernal G, Goebel W, González-Zorn B, Wehland J, Kreft J. Listeria pathogenesis and molecular virulence determinants. Clinical microbiology reviews. 2001 Jul 1;14(3):584-640. Ruiz-Bolivar Z, Neuque-Rico MC, Poutou-Pinales RA, Carrascal-Camacho AK, Mattar S. Antimicrobial susceptibility of Listeriamonocytogenes food isolates from different cities in Colombia. Foodborne pathogens and disease. 2011 Aug 1;8(8):913-9. Zhang Y, Yeh E, Hall G, Cripe J, Bhagwat AA, Meng J. Characterization of Listeriamonocytogenes isolated from retail foods. International journal of food microbiology. 2007 Jan 1;113(1):47-53. Jamshidi A, Zeinali T. Significance and characteristics of Listeriamonocytogenes in poultry products. International journal of food science. 2019;2019 Rothrock MJ, Micciche AC, Bodie A, Ricke SC. Listeria occurrence and potential control strategies in alternative and conventional poultry processing and retail. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2019;3:33. Saldivar JC, Davis ML, Johnson MG, Ricke SC. Listeriamonocytogenes adaptation and growth at low temperatures: mechanisms and implications for foodborne disease. InFood and feed safety systems and analysis 2018 Jan 1 (pp. 227-248). Academic Press. Alonso-Calleja C, Gómez-Fernández S, Carballo J, Capita R. Prevalence, Molecular Typing, and Determination of the Biofilm-Forming Ability of Listeriamonocytogenes Serotypes from Poultry Meat and Poultry Preparations in Spain. Microorganisms. 2019 Nov;7(11):529. Ranjbar R, Halaji M. Epidemiology of Listeriamonocytogenes prevalence in foods, animals and human origin from Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC public health. 2018 Dec 1;18(1):1057. Allerberger F, Wagner M. Listeriosis: a resurgent foodborne infection. Clinical Microbiology and Infection. 2010 Jan 1;16(1):16-23. Mohamadi A, Parvin S, Hemmati A, Lotfollahi L. FREQUENCY AND ANTIBACTERIAL RESISTANCE OF LISTERIA SPP. ISOLATED FROM THE FOOD AND ENVIRONMENTAL SAMPLES IN URMIA. The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2019;30(1):21-8. Shamloo E, Hosseini H, Moghadam ZA, Larsen MH, Haslberger A, Alebouyeh M. Importance of Listeriamonocytogenes in food safety: a review of its prevalence, detection, and antibiotic resistance. Iranian Journal of Veterinary Research. 2019;20(4):241. TERZİ G, GÜCÜKOĞLU A, ÇADIRCI Ö, Uyanik T, ALİŞARLI M. Serotyping and antibiotic susceptibility of Listeriamonocytogenes isolated from ready-to-eat foods in Samsun, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2015 Mar 27;39(2):211-7. Lotfollahi L, Chaharbalesh A, Rezaee MA, Hasani A. Prevalence, antimicrobial susceptibility and multiplex PCR-serotyping of Listeriamonocytogenes isolated from humans, foods and livestock in Iran. Microbial pathogenesis. 2017 Jun 1;107:425-9. Jamali H, Radmehr B, Thong KL. Prevalence, characterisation, and antimicrobial resistance of Listeria species and Listeriamonocytogenes isolates from raw milk in farm bulk tanks. Food Control. 2013 Nov 1;34(1):121-5. Baharvand R. Prf A gene in Listeriamonocytogenes isolated from food. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2015 Apr 10;19(1):24-31. Babazadeh Naseri A, Soltan Dallal MM. Frequency, antimicrobial susceptibility and serotyping of Listeriamonocytogenes isolated from food samples in Tehran, Iran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2019 Mar 10;21(1):101-7. Ababdi SN, Hamidian N, Heydari A, Fallahzade H, Safari F. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeriamonocytogenes poultry meat and poultry slaughterhouse environment, Yazd, Iran (1394). Tolooebehdasht. 2017 Nov 10;16(4):61-72. Shivaee A, Shahbazi S, Gholami A, & Masjedian Jazi F.Investigating the prevalence of resistance genes in Listeria monocytogenes isolated from food and clinical samples. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 2019; 29(4), 322-328.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سمانه اکبرپور 1     
نیما بهادر
(نویسنده مسئول)
2     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .